Go long ol haf insaed long hem

Bifo Mi Kalabus Be Naoia Mi Fri

Bifo Mi Kalabus Be Naoia Mi Fri

Luk olsem wanem stadi blong Baebol i jenisim laef blong wan presina.—Ol Sam 68:6.