Go long ol haf insaed long hem

?Wan Haos Kingdom i Save Mekem Wanem Long Eria Blong Yu?

?Wan Haos Kingdom i Save Mekem Wanem Long Eria Blong Yu?

Bitim wan handred yia finis, Ol Witnes Blong Jehova oli disaenem mo bildim ol haos wosip blong olgeta. ?Olsem wanem? ?I gat wan bilding we oli singaotem se Haos Kingdom long eria blong yu? ?Olsem wanem wan Haos Kingdom i save givhan long ol man long eria blong yu?

Flowery Branj, Georgia, U.S.A.

“Wan Gudfala Presen Long Eria”

From we ol Haos Kingdom oli naes, oli flasem gud wan eria. Jeson we i givhan long wok blong bildim ol Haos Kingdom i talem se: “Mifala i traehad blong mekem se Haos Kingdom i naes moa long ol narafala haos long eria, mo i stret long wan ples blong wosip.” Wan Witnes we i wok olsem akitek long tim blong disaenem ol bilding, i talem se: “Mifala i wantem se taem wok ya i finis, bambae i wan gudfala presen long eria, mo i mekem ol narafala haos raonabaot tu oli luk naes.”

Olgeta we oli wokem ol Haos Kingdom ya, oli ol Witnes blong Jehova we oli wantem wokem ol gudfala haos. Wok blong olgeta i pulum ae blong ol narafala. Long Richmond long Texas, U.S.A, wan man blong munisipol we wok blong hem i blong jekem ol bilding, i talem se hem i neva luk wan ruf we i naes olsem blong Haos Kingdom ya. Long Jamaika, wan man blong jekem ol bilding i tekem wan grup we oli stap lanem wok ya oli go visitim Haos Kingdom, mo i talem long olgeta se: “Yufala i no nid blong wari long ol man ya. Ol Witnes blong Jehova oli folem gud plan, oli respektem bitim mak ol rul blong bildim haos long eria we oli wok.” Wan man blong jekem ol bilding long taon blong Florida, U.S.A. i talem se “Mi jekem ol hospital mo ol bigfala haos blong gavman, be i no gat wan we i folem gud plan olsem hemia. Yufala i mekem wan gudfala wok.”

Concession, Simbabwe

Haos Kingdom i Givhan Long Ol Man

Ol miting long Haos Kingdom oli givhan long ol man blong oli kam ol gudfala papa, mama, mo pikinini. Rod, we i wok long disaen tim, i talem se: “Evri Haos Kingdom i wan ples blong kasem tijing long ol gudfala fasin we oli givhan long ful komuniti.” Hem i talem tu se: “Hem i wan ples we yu kasem help long taem blong trabol. Taem yu stap insaed, yu harem se yu gat ol gudfala fren we oli welkamem gud yu, oli leftemap tingting blong yu, mo oli givhan long yu blong yu lanem moa long saed blong God.”

Ol man we oli stap joen long Haos Kingdom oli kea long ol man raonabaot, mo oli kwik blong givhan long taem blong disasta. Long 2016, afta we hariken Matiu i kilim Bahamas, ol Witnes oli riperem 254 haos. Traem tingbaot Violet, wan olfala woman we i gat 80 yia. Wota i go insaed long haos blong hem, mo hem i kam toktok wetem ol Witnes we oli stap riperem wan narafala haos. Hem i talem se bae hem i pem olgeta sipos oli save mekem sam wok blong givhan long hem. Olgeta oli no karem mane blong hem, be oli riperem ruf blong hem we i lik. Biaen oli putum wan niufala siling long wan rum insaed long haos. Afta, Violet i hakem evriwan long tim ya, i talem tangkiu long olgeta plante taem, mo i se, “!Yufala nao ol trufala man blong God!”

Bad Oeynhausen, North Rhine-Westphalia, Jemani

‘Mifala i Glad Se Haos Kingdom i Stap Long Ples Blong Mifala’

Blong lukaot gud long ol Haos Kingdom, ol Witnes blong Jehova oli trenem ol memba blong kongregesen blong oli lukaot gud long Haos Kingdom. Gudfala frut i kamaot. Long wan smol ples long Arizona, wan woman i kam long miting long Haos Kingdom. Hem i talem gudfala toktok se oli lukaotgud long Haos Kingdom, mo hem i sapraes blong harem se i gat wan program blong fiksimap mo lukaot gud long Haos Kingdom, nating se haos ya i stap gud finis. Woman ya i stap raetem niuspepa blong taon ya, mo long wan niuspepa hem i tokbaot wok ya blong lukaot gud long Haos Kingdom. Leta ya i finis olsem, “Mifala i glad se . . . Haos Kingdom i stap long ples blong mifala.”

Yu save faenem ol Haos Kingdom long olgeta ples long wol. Yu yu welkam blong kam visit. Bambae oli welkamem gud yu.