Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Sri Lanka

Watch Tower Bible and Tract Society of Lanka

711 Station Road

WATTALA 11300

SRI LANKA

+94 11-2930-444

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 45 minit

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long lanwis Sinhala. Mo oli rikodem ol buk long lanwis ya tu, blong ol man oli save lesin long olgeta.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.