Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Poland

Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 NADARZYN

POLAND

+48 22-739-16-00

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 10 klok. Aftenun: 1 klok kasem 3 klok

Visit i tekem 2 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long lanwis blong Polan. Ol man we oli visit, oli save luk wan smol histri blong wok blong ol Witnes blong Jehova long Polan.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.