Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Mozambique

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 3:30

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Branj blong Mozambik i lukaot long wok we 56,192 Witnes blong Jehova oli mekem blong tijim Baebol long ol man. Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long samwe 20 lanwis mo oli sanem i go long 1,175 kongregesen long ful kantri. Ol man we oli visit, oli save luk wan smol histri blong wok blong ol Witnes blong Jehova long Mozambik.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.