Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Madagascar

Vavolombelon’i Jehovah

Lot 1207 MC

Mandrosoa

105 IVATO

MADAGASCAR

+261 2022-44837

+261 3302-44837 (Mobael)

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 7:30 kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long ol lanwis ya: Malagasy, Tankarana, Tandroy, mo Vezo. Oli mekem ol video long Malagasy lanwis, mo oli rikodem ol buk long lanwis ya, blong ol man oli save lesin long olgeta. Oli lukaot long wok blong samwe 600 kongregesen. Mo evri manis, oli sanemaot bitim 270,000 buk mo buklet, mo bitim 600,000 magasin.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.