Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Liberia

Near Police Academy Junction

Kakata Highway

Paynesville City

MONROVIA

LIBERIA

+231 886-513-408

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1.30 kasem 4 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli lukaot long wok blong tijim Baebol long olgeta ples long Laeberia. I gat bitim 5,500 Witnes blong Jehova we oli stap mekem wok ya long kantri ya.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.