Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Haiti

Santo 20, No. 9

Route de Croix-des-Bouquets

PORT-AU-PRINCE

HAITI

+509 2813-1560

+509 2813-1561

+509 2813-1562

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long lanwis Creole blong Haiti. Oli lukaot long wok blong bitim 200 kongregesen long Haiti.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.