Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Guam

Watch Tower Bible and Tract Society

143 Jehovah St

BARRIGADA GU 96913

+1 671-632-0429

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long lanwis blong ol aelan ya Juk, Kosrae, Masal aelan, Palau, Ponapea, mo Yap.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.