Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Ghana

Nungua Police Checkpoint

Hse. No. J 348/4

Tema Beach Road

Nungua

ACCRA

GHANA

+233 30-701-0110

+233 30-2712-456

+233 30-2712-457

+233 30-2712-458

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 1 aoa

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long lanwis Twi, Ewe, Ga, Dangme, Nzema, Frafra, mo Daagare. Oli rikodem sam buk long lanwis Twi, Ewe, mo Ga blong ol man oli save lesin long olgeta, mo oli mekem video tu long ol lanwis ya. Evri yia oli stap bildim samwe long 60 Haos Kingdom. Mo tu, oli sanem plante taosen tan blong ol buk i go olbaot long Gana.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.