Go long ol haf insaed long hem

Ol Ofis Mo Taem Blong Visit

Mifala i glad sipos yu kam visitim ol ofis blong mifala mo ol ples blong mifala blong printim ol buk. Yu save luk ol adres blong ol ofis ya wetem ol stret taem we yu save kam visit.

Angola

Avenida Talatona 1

LUANDA

ANGOLA

+244 923-166-760

Taem Blong Visit

Mande kasem Fraede

Moning: 8 klok kasem 11 klok. Aftenun: 1 klok kasem 4 klok

Visit i tekem 45 minit

Wok We Oli Mekem Long Ofis Ya

Oli transletem ol buk we oli tokbaot Baebol i go long 8 lanwis, mo long Saen Lanwis blong Angola. Oli lukaot long wok blong bildim ol Haos Kingdom mo oli sanemaot ol buk i go long bitim 1,600 kongregesen blong ol Witnes blong Jehova long Angola.

Daonlodem Buk Blong Mekem Tua.