Go long ol haf insaed long hem

?Wanem i Stap Hapen Insaed Long Haos Kingdom?

?Wanem i Stap Hapen Insaed Long Haos Kingdom?

Yu traem go insaed blong lukluk.