Go long ol haf insaed long hem

Tingbaot Ded Blong Jisas

Tingbaot Ded Blong Jisas

Evri yia, ol Witnes blong Jehova oli tingbaot ded blong Jisas. Jisas nao i talem se oli mekem olsem. (Luk 22:19, 20) Mifala i glad blong singaot yu blong joen wetem mifala long impoten taem ya. Long taem ya, bambae yu lanem olsem wanem ded blong Jisas i save givhan long yu.