• Riga, Latvia—Soem olsem wanem blong yusum websaet ya jw.org

Sam Save Blong—Latvia

  • 1,920,000—Man long kantri ya
  • 2,188—Witnes we oli stap tijim Baebol
  • 33—Kongregesen
  • 1—Witnes blong Jehova long evri 896 man