OL EKSPIRIENS

Oli Glad Nomo Blong Mekem Wok—Long Guyana

?Ol brata mo sista we oli go prij long ples we i gat moa nid oli save tijim wanem long yumi? ?Ol advaes ya i save givhan long yu olsem wanem sipos yu wantem blong go prij long wan defren kantri?