Go long ol haf insaed long hem

?Mi Mas Mekem Wanem Blong Kam Wan Witnes Blong Jehova?

?Mi Mas Mekem Wanem Blong Kam Wan Witnes Blong Jehova?

Jisas i tokbaot ol step we man i mas folem blong kam wan Witnes blong Jehova, mo yumi save faenem ol step ya long Matiu 28:19, 20. Vas ya i soemaot samting we man i mas mekem blong kam disaepol blong Kraes, we i min se hem i mas tokbaot Jehova no i givim witnes long saed blong hem.

Step 1: Lanem samting we Baebol i tijim. Jisas i talem long ol man blong hem se oli mas ‘pulum ol man oli kam man blong hem mo tijim olgeta.’ (Matiu 28:19, 20) Long olfala Baebol, tok ya we oli tanem i kam “man blong hem” i minim “wan man we i stap lan.” Ol tok long Baebol, speseli ol tijing blong Jisas Kraes, oli fulap wetem ol gudfala save we man i nidim blong mekem se hem i glad mo i gat wan gudfala laef. (2 Timoti 3:16, 17) Mifala i glad blong mekem fri Baebol stadi wetem yu, blong givhan long yu blong kasem save long samting we Baebol i tijim.—Matiu 10:7, 8; 1 Tesalonaeka 2:13.

Step 2: Mekem samting we yu lanem i wok long laef blong yu. Jisas i talem se olgeta we oli stap lan, oli mas “folem olgeta tok ya we [hem i] givim finis.” (Matiu 28:20) Hemia i min se taem yu stadi Baebol, i no naf nomo we yu lanem samting, be yu mas traehad blong jenisim tingting mo fasin blong yu tu. (Ol Wok 10:42; Efesas 4:22-29; Hibrus 10:24, 25) Taem ol man oli obei long ol tok blong Jisas, samting ya i pulum olgeta blong oli mekem prapa desisen blong olgeta blong biaenem hem taem oli givim laef blong olgeta long Jehova God.—Matiu 16:24.

Step 3: Yu baptaes. (Matiu 28:19) Baebol i tokbaot se taem man i baptaes, hemia i olsem we oli berem hem. (Skelem wetem Rom 6:2-4.) Hem i wan saen we i soemaot se yu berem olfala laef blong yu, mo yu statem wan niuwan. Taem yu baptaes, yu soemaot long ol man se yu mekem finis tufala step ya antap we Jisas i tokbaot, mo yu askem long God blong i mekem tingting blong yu i klin.—Hibrus 9:14; 1 Pita 3:21.

?Bambae mi save olsem wanem se mi rere blong baptaes?

Yu toktok wetem ol elda long kongregesen. Ale olgeta bambae oli storian wetem yu blong luk sipos yu kasem save gud long ol tijing we yu lanem, mo yu folem long laef blong yu. Mo bambae oli luk tu sipos hemia i prapa desisen blong yu blong givim laef blong yu i go long God.—Ol Wok 20:28; 1 Pita 5:1-3.

?Ol pikinini blong ol Witnes tu oli mas folem ol step ya?

Yes. Mifala i tijim ol pikinini blong mifala folem advaes ya blong Jehova long Baebol, we i talem se: “Yufala i mas stretem olgeta, mo yufala i mas tijim olgeta, olsem we Masta blong yumi i stap stretem yumi, i stap tijim yumi.” (Efesas 6:4) Be taem oli stap gruap, oli mas mekem prapa desisen blong olgeta blong lanem samting we Baebol i tijim, oli bilif long hem mo oli folem, bifo we oli kam naf blong baptaes. (Rom 12:2) Blong talem stret, olgeta man wanwan oli mas mekem prapa desisen blong olgeta long saed blong wosip.—Rom 14:12; Galesia 6:5.