Go long ol haf insaed long hem

?Yufala i Ting Se God Bambae i Sevem Yufala Nomo?

?Yufala i Ting Se God Bambae i Sevem Yufala Nomo?

Nogat. Plante taosen man we oli laef bifo mo we oli no Witnes blong Jehova, bambae oli gat janis ya blong God i sevem olgeta. Baebol i talem se long niufala wol we God i promes blong mekem, “God bambae i mekem olgeta man we oli ded oli laef bakegen, ol man we oli stret, wetem ol man we oli no stret.” (Ol Wok 24:15) Mo tu, plante man we oli laef tede, maet bambae oli mekem wok blong God yet, mo olgeta tu God bambae i sevem olgeta. Nomata se i olsem wanem, i no wok blong mifala blong jajem man se bambae hem i laef no i ded. Wok ya i stap long han blong Jisas nomo.—Jon 5:22, 27.