Go long ol haf insaed long hem

Kontaktem Mifala

Mifala i glad blong givhan long olgeta we oli laekem Baebol o oli wantem save moa long wok blong mifala. Yu klik long wan long ol link ya daon blong kontaktem ol Witnes blong Jehova long eria blong yu.

Ethiopia

Jehovah’s Witnesses, Yeka sub-city, Wereda 12;

House 161 on Kotebe Road; 1 km past Kotebe University College

ADDIS ABABA

ETHIOPIA

+251 11-617-0555

+251 91-121-3489 (mobael)

Ofis i Open Long:

Mande kasem Fraede

8 klok moning kasem 5 klok aftenun