Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Roi Wafrur Awerna Rofyor Buk Farkarkor Refo

Roi Wafrur Awerna Rofyor Buk Farkarkor Refo
MAM RO SYOS

Wawos Nabor Awer: Kwara awer snar fandun fa wafasnaḇair roi nakame. Yesus ḇyuk fakfuken infa nafnoḇek snonkaku sya fa skara ma sun karkara ḇemnis. (Mat 17:24-27) Kuker buk fakfuken, na farkarkor ya nambran kuker payamyum ma nari wafawi pyum ḇefarkor Refo ya rosai fyawi ma ikyar ya. (be-IN 253 ¶2-3) Rofyor buk fakfuken ido, ḇekaḇaḇaḇ ma wawaf isof ḇyuk kankarem. Ḇefarkor ya kyarem sasar ido, ipyum syadiya wakofen ḇeri kankarem ḇekaku ya awer, mboi buk fakfuken wer fa nafnoḇek i insama dun karkara ḇekaku. (be-IN 238 ¶2-3) Wos fasawsaw awer insama ḇefarkor Refo ya ifawi pyum farkarkor-farkarkor ḇebabo.be-IN 230 ¶4.

Roi Ḇefrur fa Farkarkor ya Nsamswen: Wapampum marisen fa wakofenḇair roi wafawi nakam kuker farkarkor ani. (Yoh 16:12) Mam user monda ḇe ḇar ḇefandun kaku ro paragraf ya. (be-IN 226 ¶4–227 ¶1) Buk fasasna nabor kaku ima ipyum, mboi nasyadi mankenem ido na nafrur fa ḇar ḇefandun kaku ya nasnaibos ḇa. (be-IN 235 ¶3) Ḇefarkor ya ifawi pyum kwar ḇar ḇefandun kaku ya ido, mam ḇe paragraf ḇeuser ya.

Wakofenḇair Farkarkor ya Monda: Komarisen farkarkor koḇena nasun ro ḇefarkor Refo sne sena ido, kokofenḇair farkarkor ya monda ḇa. (Luk 24:32) Buk papoik ro Allah Wos ḇyena kuker mam monda faro mnuk-mnuk ḇeḇeknam kaku ro farkarkor ani. (2Kor 10:4; Ibr 4:12; be-IN 144 ¶1-3) Buk sarḇer ḇepyandam. (be-IN 245 ¶2-4) Kwarapan roi ḇesamswen ḇefarkor ya ismana ma rosai ikyarya, ramnai wafrur mnis farkarkor ya imnis kuker fandandun ḇyena. Buk fakfuken raris: ”Rariso karkara bedi kuker farkarkor ine?” ”Ro farkarkor ine, rosai kofarkor ro Yahwe I?” ”Karkara bedi ido, rosai fainda wasmana rofyor waso mnis ananun ine?”be-IN 238 ¶4-6; 259 ¶1.