Ḇyaryas ḇe awin oso ma inaimkun ḇyedi ro Benggala Barat, India

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR September 2016

Fasasna fa Kofari Na

Nyan bepyan fa kofasna syap Baryas ma napnapes oso ro Refo befasnabair snar Allah fyandun faro ko. Buk nyan bepyan fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI BERO REFO

”Snonkaku Bembran Mnis kuker Yahwe Sasoser Byena”

Rosai knam ro wos snonkaku bembran mnis kuker Yahwe sasoser Byena? Manbefas Mazmur 119 iso farari bepyum faro ko ro baboine.

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Rofyor Bebas Kedwa ya Iso Romamkun Oso

Rosai na kofrurya ma rariso kofasnai syowi faro sinan byesuya.

ARASAI BERO REFO

”Farfnobek Ayedi Ryama ro Yahwe I”

Mazmur 121 sbuk wos peper fa fyasnabair Yahwe fadadiren byedi.

ARASAI BERO REFO

Yahwe Ifrur Ko Kuker Nyan Bepyum Kaku

Ro Mazmur 139, Daud isandik Yahwe I snar myam braur bramin befrur mananen Byena kam.

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Roi Wafrur Awerna Rofyor Buk Farkarkor Refo

Komarisen insa farkarkor ya nsun ro sne ro befarkor Refo ya ido, rosai fandun fa kofrur awerna?

ARASAI BERO REFO

”Yahwe Ima Iba Kaku ma Ḇenaḇye Kaku fa Sisandik I”

Mazmur 145 fyasnabair Daud snebabir byedi faro Yahwe sawawar Byedi be manfamyan besoasuser Byesi.

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Kobensewar fa Kobekir Syadi ro Fararmyan—Kor Bemarisen Befarkorsya fa Srama ro Fananjur

Snonkaku bemarisen ma befarkor Refo sya sisur fasaw ro baberurya snar siso ker ro fananjur ya.