Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa Kofari Na

KINA ḆEDI NA ISMAI ASKI

Fakfuken: Wafawi ke rosai ḇefnai fa ro baboine snonkaku ḇebor sya sismai ḇaḇeaski ro farḇakḇuk ya ḇa?

Wos Ḇefarkin: Brosur ine naser ananun ḇemnis ro fafisu sairiryakam ḇero Refo ḇebuk fainda kwar faro kina risyaran ḇe syaran ro supswan ḇesiper.

BUK FARKARKOR KUKER NAPNAPES YA

Fakfuken: Snonkaku ḇemar sya moḇsa sḇerai?

Mnuk: Yoh 11:11-14

Napnapes: Rofyor snonkaku oso imar ido, isya werḇa kwar. Inja, kopok fa komkak awer i snar ryaḇe moḇ oḇa ma ifrowes ko ḇa. Yesus ikofenḇair snar snonkaku ḇemar ya imnis raris denef. Nari Yesus ”ḇyawes” snonkaku ḇemar kwar sya, raris ro fafisu iwara ḇyawes Lazarus i. Inja, snonkaku koswar ḇemar kwar sya nari sikenem wer ro supswan.Ayb 14:14.

UNDANGAN FANANJUR (inv)

Wos Ḇefarkin: Yamarisen yor Au fa rwower fafaya Refo. Inema nun ḇaḇyak ḇa ma sifrurna ro Balai Karajan, ḇaido moḇ nkoḇenadi ro na. [Buk udangan ya, fasnaḇair oras ma moḇ fananjur ro papupes minggu ya, ma wapḇair judul fafaya faro kawasakam.]

Fakfuken: Wakraḇe Balai Karajan ro fafisu ono kwar ke? [Rofyor fafisuya imnis ido, fasna vidio Rosai Sifrurna ro Balai Karajan?]

WAFRUR FASASNA MANKUN BEDI

Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun ḇedi.