Sor snonkaku ḇero Aimando Cook fa sakso fananjur

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR September 2017

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa kofari na faro majalah Baryas ma farkarkor napnapes ro Refo ma sains. Buk nyan ḇepyan ine fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Ḇaḇesamsyom Ḇekaku Ipyum Kaḇer!

Fasasna kuker bait Yehezkiel myam anna nafrur fa snonkaku Yahudi ḇesouser ḇebur kaḇer sya sikyar snar ḇaḇesamsyom ḇekaku nari ipyum kaḇer.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Rosai Ḇefnai fa Ḇesyowi Kaku Ḇaḇesamsyom Ḇekakuya?

Ḇaḇesamsyom ḇekaku dores nako kwar. Inja Ausya kwara ker fakamaman Bena fa mamḇaḇir ma wakfarmyan ḇe Allah Yahwe I ke?

ARASAI ḆERO REFO

Barakas Nari Sismaina Snar Israel Ipyum Kaḇer

Fasasna kuker bait Yehezkiel myam anna nḇuk kakyar snar ḇaḇesamsyom ḇekaku nari ipyum kaḇer, ma nari barakas ya isoine fararur ḇembran pyum, fararur kayamyam, ma payamyum.

ARASAI ḆERO REFO

Saswar Soasuser faro Yahwe Nun Barakas

Farfyar kuker snonkbor Ibrani rikyor anskoine nsambraḇser snemuk koḇena fa kosoasuser pdef faro Allah Yahwe I.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Wasoasuser Pdef Rofyor Wasmai Fafrowes

Yesus Kristus isoasuser pdef ḇe Allah rofyor ismai fafrowes. Snonkaku ḇenapes ḇa sya bisa sisoasuser pdef ḇe Allah rofyor sismai fafrowes ke?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Wasoasuser Pdef Rofyor Oso ro Kina Bedi Sisasyarburi ro Sidang

Rofyor oso ro kina koḇedi sisasyarburi ro sidang ido, saswar soasuser koḇena faro Allah Yahwe neḇeuji. Rosai nari ḇefnoḇek ko fa kosoasuser pdef?

ARASAI ḆERO REFO

Ausya Wuffarmyan Pdef ḇe Yahwe I Ke?

Daniel duffarmyan pdef ḇe Allah. Imewer myam rosai monda nadwarek ḇaḇeari ḇyena.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Farkor Si Insama Suffarmyan Pdef ḇe Yahwe I

Ro randakya farkor pyum manḇaryas ḇebabo insama imyaren ma nya raryaḇ ro fararmyan. Wafnoḇek manfarkor Bedi insama dakḇe manḇaryas ḇekir syadi.