Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Nyan Insama Komyaren fa Kofarkor Refo

Nyan Insama Komyaren fa Kofarkor Refo

Wamarisen wasoasuser pdef rofyor wasmai samswen raris Daniel i ke? Daniel imyaren fyarkor Allah Wos Ḇyena, ḇardadi ḇefandun kaku kako. (Dan 9:2) Wamyaren wafarkor Refo ido, na nafnoḇek Au fa wasoasuser pdef. Rosai ḇefnai ya? Snar ine nari nafrur fa wakyar kaku snar Yahwe asas Ḇyena nari ndarirya. (Yos 23:14) Ine kako na nsambraḇser saswar Bena faro Allah, ma iso nari ḇedif Au fa wafrur rosai ḇenapes. (Mz 97:10) Rariso wafrurna rai? Mampan anun ḇeuser nane:

  • Rosai fandun fa yafarkor na? Nyan oser fa wafrur farkarkor Refo ḇepyum iso wafrur fasasos faro fananjur ro sidang kako. Ḇaḇewasya Refo ro minggu ḇe minggu nari nun fainda nabor syadi rofyor buk swaf fa wafarkor mnis kaku mnuk-mnuk wafawi ḇaim na. Osower ido, sino sisya skinfir fa sfarkor ḇardadi ḇero Refo, bon ro Allah rur ḇyena oser-oser, manwawan Paulus marandan ḇyedi ro ḇaḇeḇaryas, ḇaido sfarkor Yahwe braur ḇramin Ḇyena. Nwa fakfuken oso ro Refo ido, fas ḇeri fakfuken anna fa ḇukifarkor ro farkarkor ḇeuserya.

  • Rodiso yasmai roi fa yafarkor na? Mam vidio Roi Koḇukisewar Arasai Rurya. Vidio ine fyasnaiḇair nyan riḇeso. Farkor mnis kaku fa wafawi er ḇepoik supswan risai ḇeḇeḇair ḇe aiwan ḇeḇarḇor ro syap Daniel fasal ḇeḇe 7 ya.

  • Oras riḇeso yaḇukifarkor ya? Wafarkor myaren Refoya ido, nari fanam faro Allah. Fandun ido, randakya wafarkor kawan awer. Ramnai fawawas wafarkor ro swaf kawan syadi wer. Farkarkor Refo ima imnis raris swewar arasai ḇeyokef ro saprop yadori. Rofyor wasmai arasai nabor syadi ido, nari waryaḇ syadi fa bai wer! (Ams 2:3-6) Nari wamarisen syadi fa wafarkor Allah Wos Ḇyena, ma nari wamarisen fa wafarkor Refo ro rasras kankenem Bedi ḇesya kwar.​—1Ptr 2:2.

AIWAN ḆEḆARḆOR RO SYAP DANIEL FASAL ḆEḆE 7 ḆYEḆAIR ḆE?

FAKFUKEN ḆESE WER:

Rariso Daniel 7:8, 24 ndarirya?

FARKARKOR ḆEUSERYA:

Aiwan ḇeḇarḇor ro syap Wahyu fasal ḇeḇe 13 ḇyeḇair ḇe?