Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Kofrur Rarama Kaḇer

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Kofrur Rarama Kaḇer

FANDUN YA: Snonkaku ḇemarisen ḇerower ankankinem Karajan sima sisewar fa sifawi kakaku kuker Allah. (Yes 55:6) Insama kofarkor napnapes faro si pdef ido, fandun fa korama kaḇer yoḇ si pdef. Samswen ḇekur snonkaku sya namnis kam ḇa, inja nari moḇ kofnoḇek si kako neḇeseyaye. Ḇape, nari kofrurna kuker nyan ḇepyum syadi wer rofyor kofasos pyum mankunko ma kona fandun oso ro rarama koḇena. Isoine koḇerandak farkarkor Refo kuker i.

NYAN YA:

  • Swewar fa rwama kaḇer fasaw, imbude ro ras riḇeso wer.​—Mat 13:19

  • Wafrurpyum ma ḇesyowi i. Ḇeḇirḇar awer

  • Kuker mayaryaren wakofen aroo ḇe ḇena rumya. Wapḇair snonsnon ḇyeja. Wakofenḇadir ḇe i rosai ḇefnai fa rwama kaḇer wer, imbude infa kwarem fakfuken ḇyena ke, wun syap ḇebabo ke, fasnai situs web koḇedi ke, fasnai vidio, ḇaido waḇe wafasnai nyan fa fyarkor Refo rai. Imarisen dawos roi eḇesena ido, fadwer awawos ya imnis fandandun ḇyena.​—Flp 2:4

  • Waruḇ mor napnapes ḇero sneri kuker wafasnai farkarkor oser ro Refo, oroḇaido buk syap oso ḇe i. (1Kor 3:6) Swewar fa ḇebati kuker i

  • Buk fakfuken insama kwarem na ro rarama ḇeuser ya