Naek ma srar ro sup Georgia suḇuk brosur Kina Ḇedi

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR November 2017

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa kofari na faro majalah Baryas ma farkarkor napnapes kuker Allah snonsnon Ḇyedi. Buk nyan ḇepyan ine fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Kosewar Yahwe I Insama Kokenem Pdef

Rosai knam ro wos kosewar Yahwe I? Farkarkor rosai kun ro snonkaku Israel ḇesewar Yahwe I werḇa sya?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Kofrur Rarama Kaḇer

Rariso koḇekir syadi fa kofrur rarama kaḇer rai? Kofnoḇek si pdef, kona fandun oso ro rarama koḇena, ma koswarepen na.

ARASAI ḆERO REFO

Farkor ro Sasar Bena

Yunus farfyar ḇyeja fyasnaiḇair ḇe ko snar rofyor kofrur sasar ido na Yahwe ipok ryir ko ḇa, ḇape imarisen insama kofarkor ro sasar kofrur kwarna.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Farkarkor Kosmai ro Syap Yunus

Kokarauser Yunus farfyar ḇyena ido nari nafnoḇek ko fa kofafko ḇa, kona mamam ḇemnis faro fararmyan koḇena, ma kosmai sneprei ro nadi ya.

ARASAI ḆERO REFO

Rosai Yahwe Dor ro Ko Na?

Rosai fasfesepen rofandu ḇaḇesamsyom koḇena ma ḇaḇebati kuker naek srar koḇesi?

ARASAI ḆERO REFO

Kowaren ma Komyaren Pdef

Farmakakok Yehuda roro snonkaku Babilon sḇaḇir na ndarirya ḇa. Ḇape, ḇardadi anna na ndarirya kaku, ma fandun fa Habakuk iwaf pdef ras ani.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Kowaren ma Komyaren Pdef Fafisu Kenem Koḇena Nfarwe

Fafisu kenem koḇena nfarwe nadwarek ḇaḇesamsyom ma ḇaḇebati koḇena kuker Allah Yahwe ido, rosai nari ḇefnoḇek ko fa kowaren ma komyaren pdef?