Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa Kofari Na

KINA ḆEDI NA ISMAI ASKI

Fakfuken: Snonkaku sibor simarisen sismai kina ḇeaski. Kakara Bedi ido, bisa fa snonkaku oso myamwarek pyum farḇakḇuk ma kina ḇyedi ke?

Mnuk: 1Kor 10:24

Wos Ḇefarkin: Brosur ine naser ananun ḇepyandam fa wasouser na insama kina Bedi ismai aski.

BUK FARKARKOR KUKER NAPNAPES YA

Fakfuken: Allah iso ḇefnai fa koḇe kandera ke, ḇaido roi ḇese isya ḇefnai ya?

Mnuk: Ayb 34:10

Napnapes: Allah iso ḇefnai ḇaḇeri ḇaḇekandera kosmana. Ḇefnai fa koḇe kandera iso Setan i, sasar ro snonkaku ḇesesya, ma fafisu oso kosya ro moḇ ma fafisu ḇemnisḇa. Kona kandera ido, Allah isya ifnoḇek ko ḇesya kwar. Iswar kaku faro ko.

ROSAI BEFNAI FA FARKOR REFO YA? (Vidio)

Fakfuken: Kakara Bedi ido, Allah iso ḇefara dunya ine ke? [Rwower kankarem ḇyedi.] Na wakandor rofyor wafawi rosai Refo ikofen na. Vidio ḇeknampu ine na fyasnaḇair roi ine ḇe Au. [Fasna vidio ya.]

Wos Ḇefarkin: Fasal 11 ro syap ine dawosḇair rosai ḇefnai fa Allah myam monda kosmai kandera ya. Syap ine ikofenḇadir kako rosai na Allah ifrurna faro ḇaḇekandera ya. [Buk syap Refo Fyarkor.]

WAFRUR FASASNA MANKUN BEDI

Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun ḇedi.