Farkarkor Refo ro snonkaku ḇero Chile

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Desember 2016

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa kofari na faro syap Kina Ḇedi Na Ismai Aski ma napnapes ro Refo befasnabair roi befnai kandera na. Buk nyan bepyan ine fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI BERO REFO

”Mkorama Kek be Yahwe Bon Byedi”

Nabi Yesaya fyasnabair fararwe oso isoine roi sbukimamun nefadwer be roi sbukifararur ro yaf. Ine kyurfasna nari Yahwe kawasa Byesi sisewar babeaski ya. (Yesaya 2:4)

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Koḇensewar Fa Koḇekir Syadi Ro Fararmyan—Kodif Sisnesna kuker syap ”Tetaplah Berada dalam Kasih Allah”

Syap ”Allah Saswar Ḇyedi” na ifnoḇek ḇefarkor Refo sya fa sifawi nyan rariso sifrur farkankin ḇero Refo ro ras ḇe ras.

ARASAI BERO REFO

Bardadi Bendarirya ro Mesias I

Nabi Yesaya byardi nari Mesias byaryas ro sup Galilea. Bardadi ine byendarirya ro Yesus i rofyor ifrur marandan be Galilea besiper fa ma byaryas ankankinem bebye ya.

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

”Aya Isoine! Wawan Aya!”

Rariso na kofarari Yesaya raryab ma kakyar byedi rai? Kofarkor ro kina oso bera be mob befandun syadi farfnobek fa sbaryas ro diwa.

ARASAI BERO REFO

Fawawi kuker Yahwe I Nari Nafo ro Supswan

Rariso Yesaya bardadi byena kuker firdaus ndarirya ro fafisu iwara, ro fafisu kobedine, ma ro fafisu iwama?

KANKENEM KOBENA BE SNONKAKU KRISTEN

Yahwe Farkarkor Byena Nekafyo Kakara Besasar

Snonkaku risuru ro randak bembrobyaye su barpurya sube manbekanaek—Yahwe farkarkor byena nun babeoser.

ARASAI BERO REFO

Babepapoik Na Napromes Rofyor Sbuk Sasar Papoikna

Ipyumya rariso Syebna byuk papoik byedi rai? Rosai befnai fa Yahwe fyadwer i kuker Eliakim?