Ḇyuk farkarkor kuker vidio ro sup Afrika ḇar Wamires

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Maret 2019

Awawos fa Koḇukiḇaryas

Awawos fa koḇukiḇaryas ḇekur ḇe Allah marisen Ḇyena faro snonkaku koine.

ARASAI ḆERO REFO

Fasnai Saswar Kristen

Kona saswar Kristen ido rofyor oso ifrur roi ḇepyum ḇa faro ko, rosai na kakfrur ya?

ARASAI ḆERO REFO

Swewar Yahwe I Insama Wamku ma Wasmai Sneprei

Roro Wos Refo ya, Yahwe ḇyuk sneprei ma ifnoḇek ko fa komku.

ARASAI ḆERO REFO

Wakenem faro Marisen Rur Ke Marisen Baken?

Fandun fa kokam koso Allah marisen Ḇyena ma kosur pyum syadi ro Allah marisen Ḇyena kuker kona wis ḇesambraḇ.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Kofas Pyum Surat

Rosai monda fandun fa koswarepen rofyor imbe kofas surat faro snonkaku komamḇaḇir ḇaim sya?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Nyan Kofas Surat

Fas surat Bedi fa nasrow monda faro rosai imbe wakofen na ma fafisu ḇero moḇ Bedi.

ARASAI ḆERO REFO

”Mur Kermkun Ifrur fa Terigu Amek Nakam Napisen”

Rosai ḇefnai fa sisasyar snonkaku ḇembror ḇa ima nyan saswar nairi?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Fasnai Vidio fa Buk Farkarkor

Ausya buk pyum vidio rofyor farkin farkarkor Refo ke?