Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa Kofari Na

REFO YA INDO ROSAIRIRI?

akfuken: Refo ya ryamuma ro Allah I ke? Ḇaido ima syap ḇeser kakara snonkaku sya monda?

Mnuk: 2Tim 3:16

Wos Ḇefarkin: Syapram ine fyasnaiḇair nyan rikyor ḇefasnaibos snar Refo ya ryamuma kaku ro Allah.

BUK FARKARKOR KUKER NAPNAPES YA

Fakfuken: Rariso komam kankenem koḇena ine rai?

Mnuk: Why 4:11

Napnapes: Snar kankenem ine ryamuma ro Allah, fandun fa kofaduru pyum na. Na kosasor ko ma kopok fa kofrur susa kankenem ro snonkaku ḇesesya ḇa. Koḇesyowi kaku kankenem ya.

KINA ḆEḆE ASKI YA, SA SNA BE ASYOPDER YA?

Fakfuken: Mampan fakfuken ḇero ḇarpon syapram ine ma kankarem ḇyena. Kankarem bedi ido?

Mnuk: Luk 11:28

Wos Ḇefarkin: Syapram ine ikofenḇair rariso anun ine nḇuk payamyum ḇe kina bedi ma rosai ḇefnai fa kokyar faro rosai Refo ikofen na.

WAFRUR FASASNA MANKUN BEDI

Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun ḇedi.