Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Bedasi Ḇepon kuker Naek Bedi Resari—Nyan ya Rariso?

Bedasi Ḇepon kuker Naek Bedi Resari—Nyan ya Rariso?

Kwarapan Ausya wakenem ro Yesus fafisu ḇyedi ro sup Galilea. Wafrur marandan ḇe Yerusalem fa wakso Munara Pondok Daun. Min Bansi ḇesyom faro Yahwe ḇeramaker moḇ ḇeḇinkwan srama sifo ro mnu ani. Wamarisen buk farsarser ḇe Yahwe I. Ḇape samswen fa rwaḇe bait kuker wun kambing ḇo wambranuk rofandu snonkaku ḇeryur ro mnu ani. Rofyor wafyafer ro bait ya, snonkaku ḇemarisen ḇeḇuk farsarser sisya sibor kwar ro dia. Kirine oras Beja fa wakḇuk kambing Beja faro imam sya. Fyor ya ḇeri waswarepen naek Bedi ḇemsor Au. Imbude isya rofandu snonkaku ḇeḇor ḇerama sya ḇaido dakro mnu ani. Yesus ikofenḇair rosai fandun fa wafrur na. (Wasya Matius 5:24.) Rariso Au ma naek ḇemsor Au ani na musewar aski raris Yesus parenta ḇyena? Ro sasyos ḇero sop ine, ḇekopḇair kankarem ḇekaku ya.

FANDUN FA . . .

  • wawos ḇe naek Bedi fyor kwara nya sano ḇekaku fa imsor Au

  • swewar fa wasonek nyan kakara ḇyena rofyor kwara ima imsor fasawsaw ḇaido ifrur sasar kako

  • kuker myaren rwower i fafisu ikofenḇair rosai ḇyaḇir na, ma wafawi mnis roi ikofen nakam ḇa rariryano, kuker sne ḇesiper wor maf snaro wafrurduf sne ḇyedi kwar ḇaido snar roi wafrur kwar mboi kwara ḇepon ḇa na

NAEK BEDI FANDUN FA . . .

  • fyawar ḇe snonkaku ḇesesya ro sidang snar wafrurduf sne ḇyedi kwar insama sisowarpu i

  • dawos nabor Au, dapḇair sasar Bena kam, ma dor Au fa kwarem Auma wasasar kwar

  • ifawi wafandun sne ḇerun ma ḇaḇebri fa wawos faro i ma buk maf ḇe i kuker sne ḇesiper

Baboine koḇuk farsarser aiwan ro ḇaḇesamsyom koḇena werḇa, ḇape raris farkarkor Yesus ḇyuk ya, insama Yahwe imarisen faro ḇaḇesamsyom koḇena ido rosai ḇefnai fandun fa koḇedasi kuker naek srar koḇesi?