KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Februari 2017

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa kofari na faro Na Ḇaḇe Kandera Ḇye Nande Ke? ma napnapes ro Refo kuker rariso kankenem ya ryama. Buk nyan ḇepyan ine fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Ḇaḇesouser faro Yahwe Nun ḇe Barakas

Allah Yahwe kuker saswar fyasnaiḇair ḇeko nyan fa kokenem rai.

ARASAI ḆERO REFO

Kristus Ḇyekandera Ḇeko

Yesus marmar ḇyedi ḇyuk kankarem faro Setan safsof ḇyena kuker sasoasuser ro Allah manfamyan Ḇyesi.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Wafnoḇek Romawa Besi fa Sfaduru Kakyar Ḇesambraḇ faro Manḇedaw

Rosai romawa besi sikyar ya kuker rariso kankenem ya ryama? Rariso wafnoḇek si fa sikyar snar Allah Yahwe iso Manḇedaw?

ARASAI ḆERO REFO

”Ḇaryas Wampasi Wambarek Yahwe Ḇaḇenaḇye Ḇyena”

Wampasi wambarek Yahwe ḇaḇenaḇye Ḇyena ima pasi barek kaku-kaku ke? Rariso fafisu swaf ine nefesepen kuker fararur ḇaḇeḇaryas Karajan ya rai?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Buk Syap kuker Fawawinanem ro Ḇaḇeḇaryas

Kuker fararur marḇak ma pipi nabore, syap-syap anna sifrurna ma sfarem ḇe sidang-sidang ḇero supswan ḇesiper. Rofyor koḇuk publikasi ḇe snonkaku ḇesesya ido fandun fa kona fawawinanem.

ARASAI ḆERO REFO

Nanki Ḇebabo ma Supswan Ḇebabo Nari Nun ḇe Marasrisen Ḇeba Kaku

Rosai knam ro Allah asas Ḇyena kuker ”nanki ḇebabo ma supswan ḇebabo” faro ko ro fafisu ine?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Bersukacitalah dalam Harapan

Saneraro ima imnis raris yor ḇesambraḇ oso. Kowasen Allah asas Ḇyena ro Refo ido na nafnoḇek ko fa kofaduru raryaḇ ma soasuser koḇena rofyor kosmai farawrowes.