Myam Yahwe ḇraur ḇepyum Ḇyena ro Swiss

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Februari 2019

Awawos fa Koḇukiḇaryas

Awawos ḇeknam ro Refoya imnis kaker ro fafisu ine.

ARASAI ḆERO REFO

Farkor Pdef Sneuser Bedi

Insama sneuser koḇena nfarkin pyum ko fandun fa kofarkor na fa namnis kuker Allah marisen Ḇyena ḇero Refo.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Komam Allah Rari Ḇyena Neḇemam ro Komkasna Ḇana Ke?

Yahwe ḇraur Ḇyena komam ro ris koḇedi nfasnai papoik, saswar, fawawi nanem, nanapes, ma ḇaḇesnemura Ḇyena.

ARASAI ḆERO REFO

”Allah Fyasna Saswar Ḇyedi Maroko”

Rariso na kofasnai kasumasa faro farsarser fasaspar ya rai?

ARASAI ḆERO REFO

Ausya ’Wawaf kuker Kakakyar’ Ke?

Rariso kofasnai koisya kowaf kuker kakakyar faro fafisu ”Allah romawa ḇyesi na sḇeḇefasna”?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Komkuepen fa Kowaf Kuker Kaḇaḇaḇ

Rosai na ḇefnoḇek ko fa kowaf kuker kaḇaḇaḇ ro fafisu ḇesamswen na?

ARASAI ḆERO REFO

Sarḇer ḇekur Zaitun Knam

Ro wos sarḇer ḇekur zaitun knam, ḇar ro aiknam ani neḇeḇair ḇe rosai?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Koḇuk Farkor Werḇa faro Ḇefrur Fararwe Noḇa Sya

Fyor ḇefarkor Refo oso fyarkor ro swaf kawan kwar mboi ifrur fararwe ro kenem ḇyedi ḇa ido, rosai fandun fa kofrur ya?