Sḇaryas ro pasar ro Sierra Leone

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Desember 2017

Fasasna fa Kofari Na

Fasasna fa kofari na faro Sadarlah! ma farkarkor napnapes kuker marmarya. Buk nyan ḇepyan ine fa wafasna fasasna mankun Bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Swewar Yahwe I Rofyor Ras Masasor Ḇyedi Ryama Ḇaim

Insama Yahwe iyokefbur ko ro ras masasor Ḇyedi ido, fandun fa kosouser faro farkankin Zefanya ḇyedi.

ARASAI ḆERO REFO

”Suf Nako Snonkaku Yahudi oso Syatu Ḇyedi”

Snonkaku ro er syakam srandum sḇeoser kuker snonkaku Kristen ḇesma ramrem sya fa sisyom ḇe Yahwe I. Kuker nyan risai monda sifnoḇek snonkaku ḇesma ramrem sya?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇekir Syadi ro Fararmyan Koḇena—Kosrow Snonkaku Syakam ḇero Moḇ Koḇedi

Koḇesewar fa korwas ankakinem ḇeḇye faro snonkaku syakam ḇero moḇ koḇedi. Rariso kofrurna rai?

ARASAI ḆERO REFO

Ḇarek pdef ro ”Wandow ḇero Bon-Bon Na”

Rosai ḇekurfasna ḇe ”wandow ḇero bon-bon na”? Rariso snonkaku sya sifrar ḇe wandow fadadiren ya?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Roi Ḇebabo ro Fananjur Minggu Fadu

Buk fasfas ḇefnoḇek ma media ḇero Terjemahan Dunia Baru edisi farkarkor ḇeḇefasos kwar ro internet fa wasmai fainda nabor ro roi ḇefasos nane rofyor wafrur fasasos faro fananjur ma nafnoḇek Au fa fanam ḇe Yahwe.

ARASAI ḆERO REFO

Farḇakḇuk Bena Nun Marisen ḇe Yahwe I Ke?

Ro Maleakhi fafisu ḇyedi, Yahwe imewer faro ḇaḇesamsyom ro snonkaku ḇesoasuser ḇe swa sesya ḇa. Rariso imbeswa ḇero baboine sya sfaduru soasuser rai?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Apa Itu Cinta Sejati?

Yahwe iso ḇefesepen farḇakḇuk ro snon ma bin isof fyoro-fyoro. Inja fyasos farkankin na ḇefnoḇek snonkaku Kristen oso fa kyinfir swa ḇyedi kuker fawawinanem ma fyaduru farḇakḇuk ya fa ḇyeaski pdef.