Inḇeswa sufarkor kayam, kuker suḇuko tablet ya

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Mei 2016

Fasasna Fa Kofari Na

Nyan ḇepyum fa koḇuki ḇaryas kuker syap Mkoḇuk Farkarkor ma syap Ankankinem Ḇeḇye. Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Konadi Warek Snonkaku Ḇese Sya Nun Marisen ḇe Yahwe I

Allah iwan Ayub i fa ḇyenadi warek bati ḇeḇyeḇa rikyor ḇyesi. Rariso Ayub isma barakas snar kakyar ma ḇaḇefarmku ḇyedi? (Ayub 38-42)

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Buko JW Library ya Kwar Ke?

Rariso na wasma aplikasi anna? Rariso ine na nafnoḇek au ro fananjur ro sidang ma ro ḇaḇeḇaryas ya?

ARASAI ḆERO REFO

Insama Kosma Aski Ro Yahwe I Fandun Fa Kosyowi Rumkun Ḇyedi, Yesus I

Rariso er sya smam ḇaḇepapoik Yesus ḇyedi? Rosai ḇefnai fandun fa kosyowi Raja ḇesma ramrem ro Allah I? (Mazmur 2)

ARASAI ḆERO REFO

Manseiso Na Ḇedakam ro Rum Kruben Yahwe Ḇyedi?

Mazmur 15 fyasnaḇair rosai Yahwe myam ro bati oso.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Nyan fa Koḇuki JW Library

Rariso koḇuko apilkasi ya ro farkarkor, fananjur, ma ro ḇaḇeḇaryas.

ARASAI ḆERO REFO

Ḇardadi Ḇebor Ḇefasnaḇair Kaku Kuker Mesias I

Mam rariso ḇardadi kuker Mesias ḇero syap Mazmur 22 ndarirya ro Yesus i.

ARASAI ḆERO REFO

Kor ḇe Yahwe fa Ḇyuk Ḇaḇebri

Rosai na ḇefnoḇek ko fa koḇebri imnis Daud i? (Mazmur 27)