Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇuk Fitur ro Syap Mkun fa Korandak Wawawos ya

Koḇuk Fitur ro Syap Mkun fa Korandak Wawawos ya

Ro 2013, syap mkun ḇebabo nakam sifrurna kuker format ḇemnis kam. Ro ram ḇarpon ya, fakfuken ma kankarem ḇeḇeso naisya sfasos kwar fa nafnoḇek ko fa korandak wawawos topik ḇero Refo ya. Nari ḇena rum ya imkak ḇa fa ḇyuk kankarem ḇesasar. Ro ram ḇero doya ro syap mkun nakam, ḇefnoḇek ko fasaw fa kowasya mnuk skinfir pyum kwarna ma naisya kako ḇar-ḇar ḇesena fa wawawosna.

Wawawos ḇepyum kuker topik ḇero Refo na ḇeḇeyun ḇe farkarkor Refo. Buk fitur ḇepyan ine fa nafnoḇek snonkaku ḇeḇor syadiwer fa sisma anan rur ya.Mat 5:6.

NYAN FA KOḆUK FITUR INE RAI:

  1. Wafuken faro ḇena rum ya rosai karkara ḇyedi faro fakfuken ya

  2. Rwower pyum ma ḇesyowi kankarem ḇyena

  3. Wasya mnuk ro ram ḇero doya, ma wafuken rosai karkara ḇyedi faro mnuk anna. Nya swaf ido, muwawos pdef kuker buk ḇar ro ḇaḇ judul ”Rarirya Kokyar Faro Sa Refo Byadir Na?”

  4. Buk syap mkun ḇe i

  5. Wafasos fa rwama kaḇer ma muwawos pdef kuker syap Ankankinem Ḇeḇye