Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Fasasna Fa Kofari Na

Fasasna Fa Kofari Na

KINA ḆEDI NA ISMAI ASKI

Fakfuken: Wamarisen wafawi nyan ḇepyum fa wafaduru romawa ḇesi ke?

Mnuk: [Fasna ḇar ḇeḇe 7] Amsal 22:6

Wos Ḇefarkin: Syap ine ifnoḇek kwar sinan sya fa sfaduru pyum romawa sesi.

WAMNAF ALLAH INSAMA WAKENEM FIORO

 

Fakfuken: [Fasna ram ḇeḇe 2-3] Wamarisen fa wakenem ro dunya ḇemnis radine ke?

Mnuk: Mam mnis rosai fandun fa kofrurna insama kokenem ro dine. Yesaya 55:3

Wos Ḇefarkin: Syap ine ifnoḇek ko fa kofawi nyan rariso komnaf Allah I rai. (Ḇeknam ro km-IN 7/12 ram 3)

ANKANKINEM ḆEḆYE ḆERAMA RO ALLAH

Fakfuken: Karkara bedi rariso, nari dunya ine ḇyeradine monda ke?

Mnuk: Yeremia 29:11

Wos Ḇefarkin: Snonkaku ḇebor sikandor rofyor sifawi snar Refoya naser ankankinem ḇeḇye ḇeḇuk saneraro ḇepyum ḇeko. Ine iso fakfuken ḇeḇeso Refoya kyaremna.

WAFRUR FASASNA MANKUN BEDI

 

Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun ḇedi.