KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Agustus 2016

Fasasna Fa Kofari Na

Nyan ḇepyum fa koḇuki ḇaryas kuker syap mkun Kina Ḇeḇe Aski Ya, Sa Sna Ḇe Asyopder Ya? ma syap Wamnaf Allah Insama Wakenem Fioro. Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Kokain Pdef Ro Moḇ Kankunes Allah Ḇyedi

Rosaiso ”moḇ kankunes” Yahwe ḇyedi, ma rariso ḇyuk fadadiren ḇeko? (Mazmur 91)

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Koḇensewar Fa Koḇekir Syadi Ro Fararmyan—Kofnoḇek Ḇefarkor Refo fa Ifrur Farsamsyom Mankun Ḇyedi ma Ḇyebaptis

Rosai ḇefnai fa cita-cita rurya raris farsamsyom mankun ma ḇaḇebaptis Kristen iso roi ḇefandun kaku? Rariso na wafnoḇek ḇefarkor Refo kuker au sya fa ifrur roi risuru ine?

ARASAI ḆERO REFO

Sisur Pdef ro Ḇaḇerurya Rofyor Sḇesinan Kwar

Mnuk ḇero Mazmur 92 fyasnabos snar ḇesinan kwar sya bisa fa sisur ma sḇuk bon ro ḇaḇerurya.

ARASAI ḆERO REFO

Yahwe Iswarepen Snar Koinema Saprop Rirya

Ro Mazmur 103, Daud ḇyuk sararḇer fa fyasnaḇair fababa ro Yahwe sawarwar ḇyedi.

ARASAI ḆERO REFO

”Kokofen Kasumasa faro Yahwe I”

Mnuk ḇero Mazmur 106 nafnoḇek au fa nwa ma wafaduru sne ḇefo kasumasa faro Yahwe I.

ARASAI ḆERO REFO

”Rosai Na Yaḇak Kaḇer ḇe Yahwe I?”

Rariso manḇefas mazmur dun snemuk fa fyasna kasumasa ḇyena ḇe Yahwe I (Mazmur 116)

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Buk Farkarkor Kuker Napnapes Ya

Koḇaryas kuker napnapes ḇeknam kaku ro Refo ḇe snonkaku sya kuker koḇuk fasasna ḇebabo.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Fararur Kampanye fa Koḇuk syap Baryas ro paik September

Syap Baryas, topik utama ḇyeja dawos kuker wos sneprei ma rariso Allah fyasos na.