Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | WASMAI PAYAMYUM NABOR SYADIWER RO ḆAḆEWASYA REFO

Rariso Yafrurna Rai?

Rariso Yafrurna Rai?

Nyan risai nari ḇefnoḇek Au fa wasmai marisen ma payamyum nabor syadi ro ḇaḇewasya Refoya? Mam anun ririm ro sop nane ḇefnoḇek snonkaku ḇebor kwar.

Kwinfir moḇ ḇemnis. Swewar moḇ ḇeknon. Buk swaruser Bena faro rosai wawasya na monda, mboi roi oso nawyae awer Au. Osower ido, wawasya ro moḇ ḇesnai kuker wamḇeso pyum ḇeyun pararei na nafrur fa ḇaḇewasya Bedi nun marasrisen.

Nwa nyan kakara ḇemnis. Snar Refoya ryamuma ro Kma koḇedi ro nanki, inja nari wasmai payamyum nabor rofyor nwa rari raris romawa oso ḇemarisen ḇefarkor ro sinan ḇesawarwar ḇyedi. Nwa kakara ḇesasar kuker Refoya ido, swewar fa wasawen na insama Allah fyarkor Au.Mazmur 25:4.

Ḇenadi rofyor wawasya ḇaim. Refoya iser Allah kakara Ḇyena, inja iso ḇefnai fa kofandun farfnoḇek ro I insama kofawi pyum na. Allah ḇyeasas nari ”ḇyuk Rur Ḇesrenya faro mansei ḇeyor faroiya.” (Lukas 11:13) Rur ḇesrenya na nafnoḇek Au fa wafawi pyum Allah kakara Ḇyena. Ma nari ḇyas swaruser Bena fa wafawi ”Allah aw ḇyena ḇeyokef kako.”1 Korintus 2:10.

Swewar fa wafawi na. Wawasya na fa nabro fasaw monda awer. Kwarauser rosai wawasya na. Wafuken ro mankundaw: ’Rari ḇepyum risai yamam ro snonkaku ḇero fawar yawasya ine? Rariso yasouser mnis na ro kankenem ayena rai?’

Nwa aw fa wasmai fainda oso. Insama wasmai fainda ro ḇaḇewasya Refo ido, nwa aw fa wafarkor roi ḇeyun payamyum ro kankenem Bedi. Imnis raris: ’Yamarisen fa yafarkor nabor kuker Allah I.’ ’Yamarisen yaḇe snonkaku ḇepyum syadi, snonswa ḇaido binswa ḇepyum syadiwer.’ Ramnai kwinfir ḇar ḇero Refo nari ḇefnoḇek Au fa wafrur roi ine. *

Anun ririm anine nari nafnoḇek Au fa wafrur ḇeri ḇaḇewasya Refo Bedi. Ḇape rosai na wafrurya insama ḇaḇewasya Bedi nun marasrisen syadiwer ḇe Au? Artikel ḇeuserya na nḇuk anun ḇeḇeso ḇe Au.

^ par. 8 Mboi, wafawi mnis ḇar ḇero Refo risai nari ḇesrow faro samswen Bedi ḇa ido, Saksi-Saksi Yahwe sya simarisen sifnoḇek Au.