Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | RO DISO NA WASMA ḆAḆESNEPREI YA?

Kokame Kofandun Babesneprei Ya

Kokame Kofandun Babesneprei Ya

Waswarepen kaker fafisu wababa kaker bo wasapi ke? Na Ausya wakor sasar bramin Bedi ḇaido wasapi bo wepur Bena nepar. Waswarepen kaker snami ḇyuk sneprei ḇe Au ke? Imbude snami ifrursren par anna ma pyarek na kuker undam. Kwanes, ḇape snar wos sneprei ḇyukna ma fyorepen Au kuker saswar nafrur fa wasmai sneprei. Ro fafisu ani, na mam ḇaḇesneprei ya isya pdef.

Ḇape rofyor koḇa kwar, na kankenem koḇena nsamswen syadiwer. Kandera nabor kaku, ma samswen fa kosmai ḇaḇesneprei ya. Samswen ro roma babo sya, na napromes ḇa rofyor awin sedi sforepen si kuker saswar monda. Mam fawar ḇeḇeso ine.

  • Fafisu oso ḇesneso snar nwa fararur werḇa ke? Julian ikofen rofyor sisae i ro fararur ḇyena, ine nafruri fa iboryae. Ifuken, ’Rariso na yafaduru kina yedi rai? Yafararur marḇak kaku ro swaf taun ḇe taun kwar, ḇape rosai ḇefnai fa smam aya ḇe snonkaku ḇekirḇa?’

  • Imbude ḇesanekar kaku snar nwa payamyum ro farḇakḇuk Bena ḇa. Raquel doḇe, ”Rofyor swa yedi ibur aya ro paik ri 18 naiwara, yaḇesneso fafayaḇa. Yaḇaḇir sne yedi ikar kaku. Yaḇekandera ro baken ma sne. Ine nafrur fa yamkak rawo.”

  • Imbude nwa dafduf ḇemarḇak kaku ḇesamswen fa waprei kaḇer. Fafisu oso na wakḇaḇir raris patriark Ayub i, kyanes bo doḇe, ”Yayin kaku kankenem ayedi; yamewer yakenem pdef.” (Ayub 7:16) Imbude ḇaḇir imnis Luis i, snon oso ḇeumur fanam ḇe 80, dawos bo doḇe, ”Fyorno ido yaḇaḇir yawaf oras fa yamar monda.”

  • Oroḇaido, snonkaku waswar kaku oso imar ine nafrur fa wafandun kaku ḇaḇesneprei ya. Robert fyasnai, ”Ro fafisu roma yedi imar ro kecelakaan pesawat ḇefrur makak kaku, randakya yakyar ḇaḇeri. Ramnai ro ḇarpurya, yafafardun, fafardun ine imnis rosai Refo ikofenna iso iduf imnis sumber esar ḇekukkir sne ayedi.”​—Lukas 2:35.

Robert, Luis, Raquel, ma Julian sismai ḇaḇesneprei ya, iba syadiwer ro fafisu ḇesamswen sismaina. Sisrow Mankun ḇenaḇye kaku ḇeḇuk ḇaḇesneprei isoine Allah Ḇepoik Syadi. Rariso fyasos ḇaḇesneprei ya rai? Nari fyasos kako sneprei wafandunna ke?