BARYAS (FARO FARKARKOR) November 2016 | Fasasna kuker Nanki

Majalah besae ro paik ine naser artikel farkarkor faro 26 Desember 2016 isof ro 29 Januari 2017.

COVER SUBJECT

Fakfuken kuker Manseisi bero Nanki Sya

Bisa fa kosmai kankarem befrur fa kokyar na.

COVER SUBJECT

Fasasna kuker Manseisi bero Nanki Sya

Rosai Refo fyasnabair kuker Allah Yahwe, Yesus Kristus, ma malaikat besouser sya?

Kosambrabseryaye Ko ro Ras be Ras Besya Kwar

Rosai befnai fa kosambrabseryaye ima roi befandun kaku? Farkarkor rosai kun ro Yahwe, Yesus, ma Paulus kuker rariso kosambraḇser snonkaku ḇesesya rai? Ma rariso kobuk wos sandik bemnis kaku?

Sfarkin Ko ro Organisasi Imnis kuker Allah Syap Byedi

Yahwe iso Organisator bekaki syadi. Inja besyom faro I sya fandun fa seorganisasi si kako.

Besyowi Kaku Syap Berama ro Yahwe I Ke?

Allah kawasa Byesi sismai fainda beba kaku rofyor sisouer ananun bero Wos Byena ma sisonem organisasi byedi.

Yahwe Dor Si fa Sisasyarbur Pampanya

Ro knam risai Allah kawasa Byesi sisun be pampanya ro abad besuru Masehi? Rariso ma fafisu risai sismai sananai bebeso ya?

Sisae fa Simkeibur ro Agama Bekaku Ba

Fafisu risai Allah kawasa byesi simkei kwar ro babewomen Babilon ya?

Rosai Refo Ikofen Na?

Nari Allah ryower ma kyarem nadi Bedi ke?