Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Mamam Ḇemnis faro Sasarya

Mamam Ḇemnis faro Sasarya

Don ma Margaret * sumarisen snar inaikir suḇedi ma kina ḇyedi srama fa smamfar su. Margaret, rofyor iwara ima koki ḇekir kaku. Faro anan kayam skoḇena, Margaret ikun roḇean kpu suḇesuya sumarisen kaku na isoine makaroni ma keju.

Sikam skain kwar, ramnai Margaret dun roḇean ma ryir na ro meja faduya. Ḇyas sosef ya, ma ikandor bose fyor myam ro rosaser yadori naisya saus keju ḇesam monda! Margaret ḇyefnder fa ryir warpu makaroni ya! *

Kona pengalaman nabor ke roḇa, kokame kofrur sasar. Imnis raris kawos wos kokara ḇa na, ḇaido kofrur roi ḇeḇye mboi ro oras ḇemnis ḇa ḇaido kofarander. Rosai ḇefnai fa kofrur sasar? Rosai na kofrurna rofyor kofrur sasar? Rariso insama kofrur sasar nabor awer? Kona mamam ḇemnis faro sasar kofrurya nari nafnoḇek ko fa kokarem fakfuken nane.

MAMAM KOḆENA MA ALLAH MAMAM ḆYEDI FARO SASARYA

Rofyor kofrur roi ḇepyum oso, na komarisen kaku fa sisandik ko ma koḇaḇir kosyus fa kosmana. Ḇape fyor kofrur sasar, imbude snar kokarana ḇa ḇaido snonkaku ḇese sifawina ḇa ido, fandun fa kokofenḇair snar kofrur sasar kwar. Infa kofrurna ido, kofandun sne ḇerun.

Kokara syadi mankunko ido, rofyor kofrur sasar, nari kosewar fa kawoswarek mankunko, koḇuk sasarya ḇe snonkaku ḇesesya, ḇaido na kofamyun roi kofrurna. Ḇape roi kofrur nane na nun ḇe roi ḇeḇyeḇa. Samswenya na imnai ḇa, ma kuker nyan ḇenapes ḇa koḇuk ker sasarya ḇe snonkaku ḇese. Imbude ro kirine kosmai roi ḇeḇyeḇa ro sasar kofrurna ḇa rariryano, koswarepen na ḇarpurya, ”kokam oser-oser nari kyarem fararur ḇeḇor ḇyena faro Allah.”​—Roma 14:12.

Allah myam sasarya kuker nyan ḇemnis. Ro syap Mazmur, fyasnaḇair Allah ima ”isawarwar ma ḇyenaḇye”, ma ”na ipok fa syewar ker sasar koḇena ḇa, ḇaido imsor isof fyoro-fyoro ḇa.” Ifawi koine snonkaku ḇenapes ḇa ma kona ḇaḇeraryarḇa, ”iswarepen snar koine saprop.”​—Mazmur 103:8, 9, 14.

Osower ido, raris kma ḇesaswar, Allah imarisen romawa Ḇyesi koine fa komam sasarya raris nyan moḇsa myamna raya. (Mazmur 130:3) Ro Refoya ḇyuk ananun ma farkankin nabor ḇefnoḇek ko ḇaido snonkaku ḇese rofyor kokame kofrur sasar.

ROI KOFRURNA ROFYOR KOFRUR SASAR

Rofyor kofrur sasar, fyorno ido na kosewar nyan fa koḇuk sasar ḇe ḇesesya ḇaido kokofen roi kawosna ma roi kofrurna nama nkaku. Ḇape, fyor kawos wos ḇefrurduf snonkaku ḇese sisnesna ido, fandun fa kor mafe, kawos mnis roi anna, ma kofaduru ḇaḇebati koḇena napyum pdef. Fafisu ono kofrur sasar ḇefrur ko ḇaido snonkaku ḇese simarisen ḇa ke? Ḇardibur komsor mankunko ḇaido  koḇuk sasarya ḇe ḇesesya, ipyum syadiya kosewar kaku fa kofrurna fa namnis. Oroba ido nari kosnesna nasamsam kaker ma samswenya ikwan syadiwer. Inja, kofarkor ro sasar kofrurna, kofrur mnis na, ma kofrur rosai fandun fa kofrurya.

Imbape, rofyor snonkaku ḇese sifrur sasar, napyan ḇeko fa kofrur roi ḇeḇese. Ipyum kaku koso Yesus Kristus anun ḇyena rofyor ikofen, ”Roi ḇeḇor mkomarisen insa snonkaku sifrur faro mko, rarirya mkakfrur faro si kako.” (Matius 7:12) Rofyor kofrur sasar, sasar ḇebaḇa kako, komarisen kaku snonkaku ḇesesya sifrur pyum ko ḇaido sḇefnder sasar kofrurya. Inja iso ḇefnai fa kosewar fa kakfasnai ḇaḇenaḇye faro ḇesesya kako.​—Efesus 4:32.

WOS FARKIN ḆEFNOḆEK KO INSAMA KOFRUR SASAR NABOR AWER

Kamus oso ikofenḇair roi ḇewar fa kofrur sasarya isoine snar ”kokara sasar, kona fawawi nabor ḇa, ḇaido komam mnis ḇa.” Fandun fa kofawi kaku snar ro fafisu oso, snonkaku syakam na sifasna rari ḇerarirya. Imbape, rofyor kokarauser wos farkin ḇeknam ro Refo ido, na nadwarek ko fa kofrur sasar nabor syadi.

Wos farkin oser ḇyeḇefas ro Amsal 18:13, kowasya, ”Rofyor snonkaku oser ḇyuk kankarem ḇepon faro roi oso rofyor ryower ḇaim inema kyurfasnai nya fawawi ḇa.” Kona oras nabor fa korower pyum farfyar ḇyena resari ma kokara ḇepon rosai imbe kofrurna ido, na nadwarek ko fa kokofen roi ḇefrurduf sne ḇaido kofrur roi ḇesyadadi ḇa. Kona fawawi snar komam mnis inema roi ḇefandun kaku insama kona mamam ḇesasar ḇa ma kofrur sasar awer.

Wos farkin ḇese ro Refo ikofen, ”Ro ḇar mkoḇedi, mkosewar fa mkokenem kuker aski faro snonkakusya kam.” (Roma 12:18) Kosewar kaku fa kofasna rari ḇaḇeaski ma kofararur kayam. Rofyor kofararur kayam kuker ḇesesya ido, iḇyeya kofasna ḇaḇenaḇye ma syowi, koḇuk wos sandik ma wos samaraḇraḇ. Ro fafisu ḇeradirya, napyan ḇeko fa koḇefnder wos ma roi ḇefamfnom ḇeḇejadi kwar na, ma kofrur mnis sasar ḇeba kuker nyan ḇepyum.

Kofarkor ro sasar infa kofrur roi ḇepyum syadi. Ḇardibur kosewar fa kosanowarek roi kawos ma kofrurna, komam na ḇe swaf fa kona rari-rari ḇepyum ro mankunko. Fyorno ido fandun fa kokaḇaḇaḇ syadi ke, kofasna ḇaḇenaḇye ḇaido kofarmku mankunko ke? Rariso kuker rari mayaryaren, ḇaḇeaski ma saswarya? (Galatia 5:22, 23) Osower ido, na kofawi rosai kopok kofrur ḇa na ro fafisu ḇeramaya. Kakuḇae na kokamar sasar koḇena, ḇape kokara syadi sneḇaḇir mankun koḇena awer. Kombrif mankunko ido na nafrur fa koḇinkwanbur roi ḇefrur fa koḇedosam.

FAINDA SNAR KONA MAMAM ḆEMNIS

Mamam ḇemnis faro sasarya nari ḇefnoḇek ko fa kosambraḇ fyor fafisu ḇeradirya nkur ko. Nari kona aski ro kosnesna ma kuker snonkaku ḇesesya. Kofarkor ro sasar koḇena ido, nari kofawinanem syadi ma simarisen ko. Komamkyof mankunko ḇa ma kokara sasar ko ḇa. Kosyowi snonkaku ḇese ḇesmai samswen raris ko ido, nari nafrur fa kofanam kuker si. Ḇefandun syadiya, kofarkor fa kofarari Yahwe saswar Ḇyena ma marisen fa ḇyuk ampun.​—Kolose 3:13.

Sasar Margaret ifrurna, raris ḇeḇeyap ro randak awawos ine, nafrur sarawrow kina ani iḇyeḇa ke? Oroḇaḇeri. Sikam skara na ḇe roi ḇefrur kamambrif, iba syadi faro Margaret i. San roḇean na pdef mboi kuker makaroni ḇa! Taun ḇyenande mura, Margaret kpu suḇedi sufawar kaḇer farfyar ine ḇe romawa suḇesi ma suswarepen sarisa ḇepyum kuker apus suḇedi. Suswarepen sasar kasun anna ḇa!

^ par. 2 Snonsnon ya neḇefadwer kwar.

^ par. 3 Makaroni ma keju iso roḇean sifrurna ro pasta makaroni ḇeḇekun kwar ma srir saus keju ro ḇoya.