Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Tabitha ma aya, nuro ḇaḇeḇaryas

 REFOYA FYADWER KANKENEM

Ayama Yakara Ḇoi, Allah Ima Isya Ḇa

Ayama Yakara Ḇoi, Allah Ima Isya Ḇa
  • ḆYEḆEAḆEN RO: 1974

  • SUP RYAMA YA: REPUBLIK DEMOKRATIK JERMAN

  • FARFYAR ḆYEJA: IKYAR ḆA SNAR ALLAH IMA ISYA

KENEM AYEDI RO RANDAKYA

Awin yedi daḇen aya ro mnu oso ḇero Sachsen, moḇ oso ḇero sup Republik Demokratik Jerman (RDJ). Kina ayesi nkoma nkofanamyae ma nkoswaryae nko. Sinan ayesuya sufarkor aya fa yana kenem ḇepyum. RDJ iso sup komunis dirya, inja snonkaku ḇebor ḇero Sachsen sya skara agama ima roi ḇefandun kaku ḇa. Ayama yakara ḇoi, Allah ima isya ḇa. Isof ro yaḇeumur 18, farkarkor risuru suine nawyae kaku kankenem ayena, isoine farkarkor ateis ma komunis.

Rosai ḇefnai fa yamarisen faro farkarkor komunis ine? Kukro farkarkor anine nfarkorḇair snar snonkaku syakam sima simnis. Osower ido, yakara snar arasai nakam fandun fa sirwas mnisna, insama smam awer snonkaku ḇenana sya siḇese ro snonkaku ḇesaḇarar sya. Inja yamyaren kaku yakro raryur Komunis ḇar romawa babo sya. Fyor yaḇeumur 14, yaso ker fararur fadaduru saranden moḇya, isoine yaḇein kaḇer papus kertas na fa nḇe roi ḇepyum ḇese fa sḇukifararur. Kawasa ḇero kota Aue sesyowi kaku rosai yafrurna, inja ḇebarara sya sḇuk penghargaan ḇe aya. Yababo kaker mboi yamamḇaḇir kaku mananwir ḇeba polotik ḇero RDJ sya. Yaḇaḇir roi yasewar ro kankenem ayedine naiso roi ḇekaku rirya ma ras-ras ḇarpon ayena nasnai kaku.

Ḇape, fasaw monda nanekam napromes. Ro 1989, Ayar Karui Berlin ma blok komunis ḇero Eropa Timur susapi. Fafisu ani, roi nabor naisya nafrur kanandor. Ḇarpur mura, yafawi snar RDJ sifrurpyum snonkaku sya ḇa. Rupa ra, snonkaku ḇeyakfnoḇek komunis sya ḇa indo smamkyof si. Rosai ḇefnai fa sifrur radiri? Farkarkor komunis soḇe snonkaku syakam sima simnis ḇae? Farkarkor komunis ima fawawi monda rirya ke? Nane nafrur fa yaḇeḇirḇar kaku.

Inja, yasewar roi ḇese wer, isoine musik ma seni lukis. Yafarkor musik ro rumfarkor oso ma yana swaf fa yafarkor pdef ro universitas. Yamarisen fa yaḇe manḇefnak musik. Yafarander rosai sinan ayesu sufarkor kwar ḇe aya fa yana kenem ḇepyum rofyor yaḇaḇa kaker anya. Roi ḇefandun faro aya iso yasewar monda roi ḇefrur fa yamarisen. Rupa ra, yaḇepacar kuker bin ḇeḇeso ḇeri. Ḇape musik, seni lukis, ma kenem ḇefamfnom ayenane napyos ḇaḇeḇirḇar ayena ḇa. Iḇa syadiwer,  roi yaḇelukis anya naser makakak ayena. Rosai na ḇeḇejadi ro ras ḇarpon iyama? Ma rosai fainda ro kankenem ine?

Ḇarpurya yasmai kankarem faro rosai yasewar na, ḇape nane nafrur kanandor. Ro roḇ oso ro rumfarkor, yakain kuker min farkor ayesi fa nkokain nkawawos ras ḇarpon iyama. Oserya iso Saksi Yahwe oso ḇenir ḇe Mandy. * Roḇ ani ḇyuk anun ḇepyum ḇe aya. Doḇe, ”Andreas e, wamarisen wasmai kankarem faro fakfuken bena kuker kankenem ma ras ḇarpon iyama ido, wakfarkor Refo kada.”

Ayama yakyar mankun ḇa, mboi yun snemuk fa yasewar insama yakfawi rosai Refo ikofen na. Mandy fyasnaiḇair Daniel fasal ḇeḇe 2 ḇe aya, ma yakandor kaku rofyor yawasya na. Ḇardadi ine fyasnaiḇair ḇaḇesasoser ḇeḇeso ro dunya ine nari ḇepoik kaku isof ro fafisu koḇedine. Mandy fyasnaiḇair ḇardadi ḇese ḇero Refo ḇeḇair ḇe kankenem ro fafisu iyama. Yaryaḇ kaku snar yasmai kankarem faro fakfuken-fakfuken ayena kwar! Ḇape mansei ḇefasḇair ḇardadi anane, ma manseiso bisa ḇekofenḇair mnis kaku ḇepon fafisu iyama ya? Oroḇaido, imbude Allah ima isya kaku ke?

RARISO REFOYA FYADWER KENEM YEDI

Mandy fyasnai aya ḇe Horst ma Angelika, suma imbeswa Saksi ḇefnoḇek aya fa yafawi pyum Refoya. Insape yafawi ḇeri snar Saksi Yahwe siso organisasi agama rioser monda ḇeyap Allah snonsnon Ḇyedi, Yahwe, ma siso ḇekofenḇair na faro snonkaku ḇesesya ḇesya kwar. (Mazmur 83:18; Matius 6:9) Yafarkor snar Yahwe ḇyuk faro snonkaku sya saneraro fa sikenem fyoro ro firdaus ro supswan. Mazmur 37:9 doḇe, ”Mansei ḇekyar faro Yahwe siso nari ḇena supswan.” Yakara mboi nanema roi ḇepyum fafayaḇa rirya, snar mansei monda ḇesewar kaku fa ḇesouser faro Allah sasoser Ḇyena ro Refoya, bisa saksmai saneraro anine.

Imbape, fandun fa yasewar kaku yafadwer kenem ayena insama imnis kuker rosai Refo ikofen na. Yana pipi nabor snar yafnak musik, ine nafrur fa yararer aya. Inja ḇepon ya, fandun fa yana sne berun. Osower ido, samswen fa yarir kenem ḇefamfnom ayena. Yakofen kasumasa faro Yahwe I snar kyaḇaḇaḇ, isawarwar, ma ifawi snonkaku ḇesewar kaku fa ḇesouser rosai Refo fyarkor na!

Farkarkor komunis ma ateis naiso ḇeawninyan aya isof ro yaḇeumur wampasi wambarek ri 18. Ramnai Refoya fyadwer kankenem ayedi. Rosai yafarkor kwar anna napyos makakak ayena faro fafisu iyama, ma nḇuk fainda ro kankenem ayedi. Ro 1993, yaḇebaptis ḇe Saksi Yahwe, ma ro 2000 ya, yafarḇuk kuker Tabitha, ima Saksi ḇemyaren kaku. Nuḇuk oras nakam fa nufnoḇek snonkaku ḇesesya fa sakfawi Refoya. Randakya, snonkaku ḇebor nusrow sya sikyar faro farkarkor komunis ma ateis raris aya. Yaryaḇ kaku fyor yafasnai ḇe si nyan fa sakmamḇaḇir Yahwe I.

BARAKAS YASMAINA

Rofyor yaryur randak kuker Saksi Yahwe sya, sinan ayesuya sumkak kaku. Ḇape sumam mboi yaḇe snonkaku ḇepyum syadi. Yamarisen kaku snar fafisu ine suyakfarkor Refo ma suso fananjur ro Saksi Yahwe kwar.

Tabitha ma aya nusmai aski ro farḇakḇuk nuḇena snar nuso ananun ḇero Refo faro imbeswa sya. Imnis raris, snar nuso ananun fa nuḇekayamyam pdef, nane nsambraḇser farḇakḇuk nuḇena.​—Ibrani 13:4.

Yaḇeḇirḇar kuker kankenem ma ras ḇarpon iyama werḇa kwar. Yaḇaḇir yana aski ḇekaku ma ḇaḇeoser snar yakro kina oser ro manḇekanaek ḇero supswan ḇesiper ine. Ro kina ine, nkofrurpyumyae nko ma nkokame nkomnis. Ine iso roi yamander na ro randakya, ma yamarisen yasmaina ro kankenem ayenane ḇesya kwar.

^ par. 12 Snonsnon ya neḇefadwer kwar.