Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Snonkaku ḇebor ḇero agama nakam sikyar snonkaku oso nya jiwa ḇekenem pdef

 AWAWOS ḆEPON YA | ROSAI REFO IKOFEN KUKER KANKENEM MA MARMARYA?

Fakfuken Ḇefrur fa Kokmome

Fakfuken Ḇefrur fa Kokmome

SNONKAKU ḇebor sna kakara ḇesisye kuker kankenem ma marmarya. Sino skara rofyor simar kwar nari sikenem pdef, imbude sikenem ḇe malaikat ro nanki oroḇaido moḇ ḇese. Ḇesesya sikyar snar nari sḇeḇeaḇen kaḇer kuker baken ḇese. Ḇesesya wer sikofen bo soḇe marmar ima pupes ro roi nakam.

Ro moḇ rwama ya, agama Bedi ḇaido budaya Bena na nafrur fa nwa kakakyar oso ḇese faro roi anine. Snonkaku sya sna kakara ḇesisye kuker roi ine. Inja, rodiso na kosmai kankarem ḇekaku faro fakfuken ḇefrur fa kokmom ine?

Ro swaf abad ḇe abad kwar, manfarkin agama sya sḇuk farkarkor bo soḇe rofyor snonkaku oso imar ido, jiwa ḇyedi ikenem pdef. Iso ḇefrur fa snonkaku ḇebor ro agama Kristen, Hindu, Yahudi, Islam, ma ḇesesya, sikyar snar jiwa ro snonkaku ḇemar kwar ani ikenem pdef ro moḇ oso ḇese. Ḇape, ḇero agama Buddha sya sikyar snar rofyor snonkaku oso ḇyeḇeaḇen kaḇer pdef ido, nari ḇarpurya imkei ro kandera ḇyena, ma ismai marasrisen ro moḇ ḇenir ḇe Nirwana.

Farkarkor ḇeradine naiso ḇefrur fa snonkaku ḇebor ḇero supswan ine sikyar kaku snar marmarya dun si ḇe kankenem ḇepyum ro moḇ ḇese. Inja, snonkaku ḇebor smam marmarya ḇe nyan ḇepyum ro marandan kankenem sena ma sikyar inema Allah marisen Ḇyena faro si. Ḇape, rosai Refo ikofen kaku kuker roi nane? Rwama wawasya artikel ḇeuser nane fa wakfawi kankarem ḇyena.