Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KOFARARI KAKYAR SENA | SARA

”Auma Bin Ḇedoser Kaku”

”Auma Bin Ḇedoser Kaku”

SARA dores ro rum ḇyedi bo myam ḇe moḇ ḇyarek roroya. Wawasenpan bin ḇeramaker Timur Tengah ine, mkamor ḇyesuya npaisem. Mam mboi rya fyafardun ke? Imbo, rya fyafardun kero, snaro fawar nabor nasya ro rum ani. Sara kuker swari, Abraham i, suḇarek kayamyam kawan kwar ro na. * Sumarisen fafayaḇa suḇarek ro moḇ ani.

Suḇarek ro Ur, iso sup ḇenana ḇefo kuker snonkaku ḇekir ro fararur ḇe sukan, kamasan, ma ḇefarḇaḇyan sya. Inja, na suna arasai nabor kaku. Ḇape, Sara rum ḇyedi ima moḇ sikram arasai monda ḇa. Fafisu ḇesamswen ke roḇa ke, Sara ma swari sukenem kayamyam ro rum ani. Suna rum ine ḇe moḇ suḇenadi ḇe Allah suswar ya, Yahwe I. Roi ḇebor isya ḇefrur fa Sara iswar rum ḇyedine.

Ḇape, Sara imarisen fa suraḇe moḇ ḇeḇinkwane. Ḇyeumur 60 kwar, ḇape fandun fa ifrur marandan ḇeḇinkwan fafayaḇa. Kankenem ḇyeja nafo kuker roi ḇemun ma samswen, ma nari pok fa kyaḇer wer ḇe mnu ḇyedi. Rosai ḇefnai fa imarisen ifrur roi nane? Farkarkor risai kosmai ro kakyar ḇyena?

”WASASYAR BUR MNU BEDI”

Sara iba ro mnu Ur. Fafisu ine, mnu ani ikyarḇaken fa ḇyemom-mom kwar. Ḇape ro Sara fafisu ḇyedi, wai sḇukifarḇaḇyan nabor kaku ro Warḇeki Efrat ma sipyar ro ures-ures na. Wai-wai anna sḇukidun roḇebor ḇepyum ro moḇ ḇeḇinkwan ḇe mnu ani. Kawasa sya sibor sifyos ro nyan-nyan ḇesarawrew ḇe mnu ani. Wai-wai anna nafyos napyar ro pelabuhan ani, ma sḇoḇ roḇebor nabor fafayaḇa ro pasar ya. Snar Sara iba ro mnu ḇesibuk anya, inja ifawi kaku snonkaku ḇebor ḇero moḇ ani. Kawasa ḇero moḇ ani sifawi i kako snar idoser kaku. Ma kina ḇyesi kako sakbor rodia.

Refoya ikofenḇair snar Sara ima nya kakyar ḇeba kaku, ḇape ima kakyar faro dewa paik ḇa. Ro Ur, snonkaku ḇebor sya sisyom faro dewa paik. Patung dewa ḇebamantar isya ro moḇ anine. Ḇape, Sara isyom faro Allah ḇekaku, Yahwe I. Rariso nya kakyarya rai, Refo ikofenḇadir na ḇa. Randakya, kmari isyom faro amfyainir. Ḇape ḇarpurya, Sara fyarḇuk kuker Abraham, snon ḇeumur syadi taun risamfur ro i. * (Kejadian 17:17) Ḇarpur mura, sifawi Abraham i ḇe ’kma ro snonkaku syakam ḇekyar faro Allah’. (Roma 4:11) Suḇeoser fa suḇawes kayam farḇakḇuk ḇepyum, ḇesambraḇ, suḇesyowiyae su, suyawawos payamyum, ma sufararur kayam fa sufrurmnis roi ḇesamswen susmaina. Ḇape, ḇefandun kakuya iso, suḇeoser snar sukam suswar faro Allah suḇedi.

Sara iswar kaku faro swari. Sufrur rum suḇedi fanam kuker kina suḇesi ro Ur. Ḇape, fyoroḇa mura sufafko. Refo ikofenḇadir ḇeko snar Sara ima ”pyansnasem; nya romawa ḇa.” (Kejadian  11:30) Ro fafisu ani, bin sya sna romawa ḇa ido, nari nafrur mamyai kaku. Ḇape, Sara ma swari susouser pdef faro Allah suḇedi. Sukanow fno suḇedi, Lot i ḇe romawa suḇedi. Sikenem rarirya kwar isof roi oso ḇeḇejadi fa nfadwer kankenem sena.

Abraham iryaḇ kaku fyor ryama isrow kuker Sara i. Imarisen ikofenḇair roi oso myamna. Allah sisyom ya insape dawos yoḇ i. Imbude roro malaikat oso Allah fyasnai mankundi faro i! Wawasenpan Sara i kada, iknower ker swari bo ifuken i, ”Rosai ikofen faro au ya? Yor fa wakofenḇair ḇe aya!” Abraham kyain ḇesop resari fa iwasen rosai myamna. Ramnai, ikofenḇair rosai Yahwe ikofen faro i na, ”Wasasyar bur mnu bedi ma naek srar besi ma rwaḇe mnu nari Yafasnai faro au.” (Farfyar ro Manwawansya [Kisah] 7:2, 3) Fyor sukara mnis parenta ani ramnai, sukain suwasen fararur Yahwe ḇyuk faro su na. Fandun fa subur rum suḇena, kankenem ḇepyum suḇena ma sukenem ḇe snonkaku ḇeḇarek ro moḇ oser ḇa! Rosai Sara kyara ya? Na imarisen fa ifnoḇek Abraham i ke? Abraham kyain myami ma iwafi fa ryower rosai nari ikofen ya.

Rosai Sara kyinfirya nafrur ko fa kokmome. Imbude kokara radine, ’Koma Allah iwan ko ḇa fa kofrur roi oso raris rosai sufrurna!’ Ḇape, kokame fandun fa kofrur snemuk raris rosai sufrurna. Kokenem ro dunya ḇesewar ker nana arasai, dunya ḇedif ko fa kosewar kankenem ḇepyum, nana arasai, ḇaido payamyum. Ḇape, Refoya idif ko fa kofrur snemuk ḇese kuker roi nane, isoine kofakapon fandandun rurya, ḇefandun syadiya iso kofrur Allah imarisen ḇardibur ro marisen koḇena. (Matius 6:33) Kowasen pyum rosai Sara ifrurna ido, ipyum fa kofuken mankunko, ’Rosai nari yakinfir ro kankenem ayedi?’

SISASYAR BUR MNU SEDI

Rofyor Sara fyasos roḇebor ḇyena, ikmom kuker rosai imbe dun ma rosai imbe ryirna. Jadiḇa fa dun roḇebor ḇeba mankenem snar kereta sḇukikanowna nsambraḇ fa nkanowna ḇa. Keledai ma unta iso ḇepaw kereta seja. Inja, samswen fa sḇukikanow roḇebor ḇeba mankenem na. Inja, na sḇoḇ kaku roḇebor sena oroḇaido sḇukna ḇe snonkaku ḇesesya. Jadi fa skawkowes wer pokem, mamfnai, aibon, sansun, ma roi sfandun ḇesena ro pasar ḇa. Inja na sismai roi ḇepyum ḇero mnu ani werḇa kwar.

Snar Sara nya kakyar, inja kuker sne ḇesiper imarisen fa ibur rum ḇepyum ḇyedi

Imbude roi ḇesamswen kaku ḇe Sara iso, ibur rum ḇyedi. Manḇefawawi ro arkeolog sya soḇe, rum-rum ḇero mnu Ur nama napyum kaku. Rum isya ḇena sim-sim ḇebor, war ḇesren isya isabu ro bon ma idaf ro pipa-pipa ḇe rum-rum na. Rum kasun monda kako nya sengk ḇepyum, tembok, ma kedwa ḇepyan fa sḇas ma siseḇen na. Ḇape, rum  kruḇen nama napyan fa mankarawraw sya sisun ro na. Rum ine nadwarek si ḇa ro singa, macan tutul, beruang, ma serigala, aiwan ḇebor ḇero awar Refoya. Inja, roi ḇepyum Sara ismaina nari nakam napromes.

Mboi rariso kuker kina ḇyesi? Allah ḇyuk parenta ine, ”Wasasyar bur mnu bedi ma naek srar besi”. Inema napyan ḇe Sara i ḇa. Sara nya mambesrar ma imbesrar, fno snon ma fno bin, imem ma mebin iswar kaku sya. Imbude nari pok fa Sara isrow kuker si wer. Ḇape, Sara fyasos i ro ras ḇe ras fa ifrur marandan anna.

Roi ḇesamswen nabore, ḇape Sara fyasos i kwar fa rya ro fafisu sap kwar na. Terah, iso ḇebukor ro kina, imbude umur ḇyeja pasi barek utin risuru kwar, mboi isowarpu Abraham ma Sara su. (Kejadian 11:31) Inja na Sara ifrur fararur nabor fa myamfaduru kmari. Lot i kako daksowarpu si snar isouser faro Yahwe ma ”isasyar ro mnu kawasa Kasdim”.Kisah 7:4.

Randakya, sifrur marandan ḇe Haran kawanwanya nasyadi ro 960 km ḇe ḇar barat laut, ma simbranuk ro nyan ḇeraḇe warḇeki Efrat. Rofyor sraro Haran kwar, sḇarek swaf riḇeso. Imbude ro moḇ ine iso Terah idafduf, inja jadi fa ifrur marandan ḇeḇinkwan ḇa. Kina ine sḇarek ro moḇ anine rawo Terah imar rofyor ḇyeumur 205. Ras riḇeso fyor sifrur marandan ḇeuserya ḇaime, Yahwe dawos ḇe Abraham i wer, ikofenḇair ḇe i fa sra ḇeri ḇe moḇ nari fyasnai faro si. Ḇape, ro fafisu ani Allah ḇyuk asas, ”Nari yafrur er ḇeba roro au.” (Kejadian 12:2-4) Fafisu sibur Haran ani, Abraham ḇyeumur 75 ma Sara inido 65, ma suna romawa ḇa. Inja na rariso er ḇeba ryamuma ro Abraham i rai? Na dun bin ḇese wer ke? Ro fafisu ani, farḇakḇuk sapsaper ima nasya nabore. Inja, imbude Sara kyandor roi ine ḇa.

Rariryano, fandun fa sibur sup Haran ya. Imbape, komam mansei nari ḇeso kuker si wer. Fasfas ḇero Refo ikofenḇair ḇeko snar Abraham dun kina ḇyesi kuker arasai sismaina warpu kuker ’snonkaku ismai ro Haran’ sya. (Kejadian 12:5) Ḇeyakso kuker si siso manfarmyan sya. Imbude na Abraham ma Sara sufar kakyar suḇena faro manfarmyan ḇemarisen ḇerower su. Snonkaku ḇemamkarkir Yahudi ḇero randak iwara sya soḇe, snonkaku ḇeḇeyap ro mnuk nane sima proselit sirya, siso snonkaku ḇesowarpu kuker Abraham ma Sara su fa sisyom ḇe Yahwe I. Ine kaku rarirya ido, na Sara kakyar ḇesambraḇ ḇyedi nafrur i fa imkak ḇa fa ikofenḇadir ḇe snonkaku ḇese kuker Allah ḇyedi ma saneraro ḇyena. Inja, bisa fa kofarari kako kakyar ḇyena, snar kokenem ro dunya ḇena kakyar ma saneraro ḇa. Inja, rofyor wafarkor roi ḇepyum ḇero Refoya ido, na wamarisen wakrwasna faro snonkaku ḇesesya ke?

’SRAḆE MASIR’

Ro 14 Nisan 1943 SM ya, simbranuk warḇeki Efrat, simbran ḇe ḇar wamires ḇe moḇ Yahwe ḇyeasas faro si na. (Keluaran 12:40, 41) Wawasenpan Sara i kada, myam payamyum ḇero ris ḇyedi, roi ḇepyum nabore, ma sananai ḇero moḇya nafrur marisen. Ramnai Yahwe fyasnai wer faro Abraham, fanam ro aiknam-aiknam ḇeba More, fanam ḇe Syikhem, Yahwe ikofenḇair ḇe i, ”Faro up bedi nari yaḇuk saprop ine.” Fyor Abraham ryower wos ”up” ine, nane nafruri fa kyara kaku na! Na kyara mura faro asas ḇero yaf Eden ani, fyor Yahwe ḇyardi snar up oso nari kyakok Setan i. Yahwe ikofen kwar ḇe Abraham snar roro i, nari er oso ryamuma fa nḇas nyan fa snonkaku syakam ḇero supswan sismai barakas.Kejadian 3:15; 12:2, 3, 6, 7.

Ḇape, kina ine saksmai roi ḇemun kako snar sikenem kaker ro dunya ine. Snar basbiser ya myun ro sup Kanaan, inja Abraham dun snemuk fa kina ḇyesi sibur ḇe sup Masir. Ḇape, isya ḇyaḇir kako ḇe moḇ ani snar roi ḇemun nasya nawaf si. Inja, dawos ḇe Sara i, ”Yor fa rwower! Yafawi auma bin ḇedoser kaku. Inja rofyor snonkaku Masir sya smam au ido, nari sikofen kaku, ’Inema swari’. Nari smun aya mboi sḇe au fa wakenem pdef. Yor fa wakofenḇair snar auma kasun yedisau, insama nun payamyum faro aya snar au, ma nari yakenem.” (Kejadian 12:10-13) Rosai ḇefnai fa roi Abraham ikofenna nafrur fa kokmom?

Abraham ima imakakak ḇa ma dankarkar ḇa raris moḇ kritikus sikofen raya. Kakuḇae, Sara  ima Abraham srar pari ḇyediri, ma Abraham ifawi kaku snonkaku ḇero moḇya rari-rari sena. Abraham ma Sara sufawi snar roi ḇefandun syadi iso, suna up ma sufrur er oso faro Abraham i. Snar ima Allah marisen Ḇyedirya, inja Abraham kankenem ḇyeja ima roi ḇefandun kaku. Bukti-bukti arkeolog fyasnaiḇair snar snonkaku ḇepoik ro Masir sya sun snonkaku sya binswa sesya ma smun snonswa sesya. Inja, rosai Abraham ifrurya nasrow kwar, ma Sara imarisen iso snemuk rosai dunna.

Rosai Abraham imkak ro randakya nkaku ndarirya. Firaun ḇeḇarara ḇyesi riḇeso smam Sara dasdoser ḇyeja, ma sikofenḇair ḇe Firaun i. Ḇarpurya, Firaun dor si fa suni ḇe istana! Kowasenkara kada, na Abraham imkak ma ḇyeḇirḇar kuker rosai nari ḇekur Sara i. Ḇape, sifrurpyum Sara i ḇe bin ḇedakam, mboi raris snonkaku sfor ḇa. Imbude Firaun nya aw fa dembuki ma ifrowesi kukro arasai ḇebor ḇyena, ma iḇe dawos kuker naek pari ḇyedi Abraham i, insama dun Sara i fa nya i ḇe swa ḇyedi.Kejadian 12:14-16.

Wawasenpan Sara i, isya dores ro sim ḇero istana yaḇori bo myam ro kekḇirya ḇe sup Masir. Rosai na ḇyaḇir kaku ya? Kirine ḇyarek ro rum ḇeba ḇena tembok wer, sengk ḇyena napyum, ma roḇean ḇeyankir na nabor sḇuk ḇe i. Inja, roi ḇepyum nanekam nafrowes i ke? Kankenem ro istana anane napyum syadi ro Ur. Inja, nari Setan imarisen kaku rofyor Sara ibur swari Abraham fa fyarḇuk kuker Firaun i! Ḇape Sara imewer. Isoasuser pdef faro swari ma Allah ḇyedi, imewer ifrowes su. Ro baboine rofyor snonkaku ḇefarḇuk sya sisoasuseryae si kada, na napyum kaku! Bisa fa wakfarari Sara i kuker waksoasuser faro snonkaku waswar sya ma bati Ḇesya ke?

Sara ismai farawrowes ro Firaun istana ḇyedi ḇape isoasuser pdef

Yahwe kyadaunwarek bin ḇesyowi ine kuker ḇyuk samamyai ḇe Firaun ma kina ḇyesi. Ḇarpur mura, Firaun ifawi snar Sara ima Abraham swa ḇyediri. Inja, iwan fa Sara ibur kaḇer ḇe swari ma dor kina ḇyesikam fa sisasyarbur ro sup Masir. (Kejadian 12:17-20) Abraham imarisen kaku rofyor myam swari kyaḇer! Koswarepen snar fafisuya ikofen ḇe swari radine, ”Yafawi auma bin ḇedoser kaku.” Ḇape, roi ḇese isya ḇefrur fa Abraham ḇyesyowi kaku Sara i, isoine roi oso isya ḇepyum syadi ro dasdoser ḇyedi. Yahwe myam Sara dasdoser ḇyedi ḇesasyar ro sne ḇeyokef iso roi ḇemaeja kaku. (1 Petrus 3:1-5) Kokame bisa fa koḇesewar rari ḇepyum ḇeradirya. Rofyor kofakapon syadi fandandun rurya ḇardibur ro nana arasai ya, rofyor fawawi koḇena kuker Allah I korwasna ḇe snonkaku ḇesesya, ma rofyor kosmai roi ḇesamswen mboi kamk nako faro Allah wos farkankin ḇenapes Ḇyena ido, ima kyurfasna bisa fa kofarari Sara kakyar ḇyedi.

^ par. 3 Randakya, snonsnon suḇeja iso Abram ma Sarai. Ḇape ḇarpur mura, snonkaku sya sifawi su kuker snonsnon Yahwe ḇyuk faro su.Kejadian 17:5, 15.

^ par. 8 Sara ima Abraham srar pari ḇyediri. Susnasu suḇese ḇape kma suḇedi oser monda, snori iso Terah. (Kejadian 20:12) Ro baboine, fyor manḇekanaek sufarḇuk ido ima roi ḇeḇyeḇa dirya, ḇape ro awar iwara ima iḇese. Fafisuya, snonkaku sya sfanam kaker ro kankenem ḇemnis kaku ro randak Adam ma Eva susmaina. Inja, sima sisambraḇ kaku kaker. Fyor karyer ḇefanam sfarḇuk ido, nari romawa sikapar sya sismai dafduf ḇa ḇaido secacat ḇa. Ḇape, pasi barek ri 400 ḇe ḇarponya mura, kankenem snonkaku sya nakwan werḇa, raris ko ro baboine. Ro fafisu ani, Sasoser Moses idwarek snonkaku sya fa sifrur farḇakḇuk kuker karyer ḇefanam sesya.Imamat 18:6.