Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

BARYAS No. 3 2017 | Ḇeyek Kuda Rifyak—Rosai Wasmaina Rofyor Wafawi Si

AU IDO MOḆSA KWARA RAI?

Snonkaku ḇebor sifawi pyum kaku fasasna kuker ḇeyek kuda rifyak ḇefararar ḇero syap Wahyu ya. Sino simkak siwasya na. Ḇesesya simarisen kaku fa sifawi na. Mampan rosai Refo ikofen kuker ḇardadi anine:

[Aski] faro snonkaku ḇewasya ma ḇerower ḇaryas ḇardadi syap ine roi ikofen ḇadir na.”Fasasna Faro Yohanes (Wahyu) 1:3.

Majalah Baryas ine fyasnaiḇair rariso fasasna kuker ḇeyek kuda rifyak ansine ima abar ḇepyum faro ko.

COVER SUBJECT

Ḇeyek Kuda Rifyak ma Au

Kuda rifyak—oserya ipyoper, oserya irik, oserya ipaisem, ma oserya irwai. Fasasna kuker ḇeyek kuda rifyak ansya ima fasasna oser ḇesnaibos kaku ḇero syap Wahyu.

COVER SUBJECT

Ḇeyek Kuda Rifyak— Manseisirya?

Swewar fa wafawi knam ro fasasna ani.

Bukti Kermkun Ḇape Nafrur fa Kokyar

Imbude wafawi Tatenai i ḇa, ḇape bukti arkeologi fyasnaiḇair ima snon ḇena papoik.

THE BIBLE CHANGES LIVES

Yaswar Syadi Kaku Farfnak Bisbol ro Roi Nakam!

Samuel Hamilton ḇyuk oras ḇyena fa nabro fa ḇyukifnak olahraga, ḇape fakarkor Refo fyadwer kenem ḇyedi.

IMITATE THEIR FAITH

”Auma Bin Ḇedoser Kaku”

Ro Masir, Firaun ḇeḇarara ḇyesi riḇeso smam Sara dasdoser ḇyeja. Rosai ḇeḇejadi ya ifrur fa wakandor.

Rosai Refo Ikofen Na?

Allah myam keret oso ro snonkaku sya sipyum syadi ro ḇesesya ke? Allah ḇyuk barakas oroḇaido fafras faro keret oso ro snonkaku sya ke?