Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Wasmai Payamyum Snar Allah Iswar Au

Wasmai Payamyum Snar Allah Iswar Au

Allah ifrur baken koḇena kuker ḇyuk samambraḇ ḇeba kaku fa iprei ro mankundi. Rofyor baken koḇena nepar ido, baken koḇena ”na fyararur marḇak kaku fa ifrur par kasun ma ḇebana namase.” (Johns Hopkins Medicine) Baken koḇena fasaw beri ifrur roi oso insa ifrur rik ḇembran na namnai, ifrur fa pembuluh darah (urk kasun) iba, ifrur par na namase, ma ḇar ro baken ḇepar ani kyaḇer fa syambraḇ wer.

WAKARAPAN: Manḇedaw koḇedi ifrur baken koḇena fa iprei ro mankundi. Inja, kokyar kaku Allah I kako ifrur koprei rofyor koḇesanekar. Manbefas mazmur fyas, ”Ḇyuk pararei faro snonkaku ḇesanekar, ma pyarkepen ḇar ḇedufna.” (Mazmur 147:3) Ḇape, rofyor ḇesanekar snaro fafisu iwara roino nkur Au ḇaido kirine ḇestres, rariso wakyar kaku snar Yahwe nari pyarkepen par ḇefrur duf Au na, ro kirine ma fafisu iyama ya?

ROSAI REFO FYARKOR KUKER ALLAH SASWAR ḆYEDI

Allah ḇyeasas, ”Wamkak awer, snar yarous au. Wamkakwarek awer, snar Aya iso Allah bedi. Nari yakadaunwarek au, nari yafnoḇek au.” (Yesaya 41:10) Rofyor kofawi Yahwe iswar ko ido, swaruser koḇena nari naknon ma kosambraḇ fa kopampum farawrowes na. Manwawan Paulus dap ḇaḇeaski ro sne ine ḇe ”ḇaḇeaski ḇerama ro Allah ḇepankar kakara sariryakam”. Paulus ikofen wer, ”Yasambraḇ fa yapampum roi nakam kuker samambraḇ yasmai ro Allah I.”​—Filipi 4:4-7, 9, 13, NWT.

Refo ifnoḇek ko fa kona kakakyar faro Allah asas Ḇyena kuker fafisu ḇepyum nari snonkaku sya sismai na. Imnis raris, Fasasna 21:4, 5 (nari neḇefas ro ram ḇeuser ya) ikofenḇair ḇe ko rosai nari Allah ifrur ya ma rosai ḇefnai fa kokyar nari ifrur roi anna:

  • ”Nari ipyos mkarui nakambur” snonkaku simkasna. Yahwe nari ipyos kandera ma ḇaḇeḇirḇar koḇena kam, ma ḇaḇeḇirḇar rya snonkaku smam ḇe mankenem ḇa kako nari ipyos na.

  • Raja Ḇepoik Syadi ”ḇekain ro karapesa” ro nanki, nari ḇyuk papoik ḇeba kaku ḇyedi faro ḇraur sya kam fa ipyos kandera nakam ma ifnoḇek ko.

  • Yahwe ḇyuk kakakyar ḇe ko snar asas Ḇyena ”nkaku ma neḇekyare”. Ine kyurfasnai, snonsnon ḇepyum Ḇyedi ḇe Allah ḇekaku nḇuk kakakyar ḇe ko snar asas Ḇyena kam nari ifrur fa ndarirya.

”’Nari ipyos mkarui nakambur mka sena, snar marmarya isyaḇa kwar; sne ḇefafardun, kankanes, roḇa dafduf naisyaḇa kako. Roi ḇeḇor ḇekwar napromes.’ Ma ḇekain ro karapesa ḇaḇesasoser ani, ikofen, ”Baboine yafrur nakam fanbabo!” Ikofen maro aya kako, Fasepen nane, snar wos nane nkaku ma neḇekyare.’”​—Fasasna 21:4, 5.

Kofawi Kma koḇedi ro nanki rari-rari Ḇyena roro farsyos ḇeba ine ma Refoya. Roro ḇraur ḇyena, nefasnaiḇair snar Allah dor ko fa komambir ma koḇebati kuker I. Ḇape roro Refoya, Allah mankundi dor ko beri fa koḇebati kuker I. Refo ikofen, ”Mkofanam faro Allah, ma nari Allah fyanam faro mko.” (Yakobus 4:8) Farfyar 17:27 ikofenḇair kako snar Allah ”Ḇyinkwan koḇa.”

Kona swaf nabor fa komambir kaku Allah ido, nari kokyar kaku snar ’fyaduru’ ḇaido fyandun ko. (1 Petrus 5:7) Rosai kosmai na snar kokyar radirya?

Mam Toru ḇerama ro Jepang farfyar ḇyena. Snari ima bin Kristen dirya. Ḇarpurya Toru dakso ro raryur yakuza, ḇaido Mafia Jepang. Fyawar ḇo doḇe, ”Allah na dayin kaku aya. Fyor ono ro snonkaku yaswar sya simar, yaḇaḇir inema samamyai Allah ḇyuk ḇe aya nairi.” Toru doḇe moḇ ḇyarek rona ma ḇaḇebati famfnom ḇyena nafrur i fa ”nya sawarwar ḇa ma irarmomen.” Ikofenḇair kako swaruser ḇeḇyeḇa ḇyena, doḇe, ”Yamarisen yamun snonkaku oso ḇena snonsnon ma yamar fasaw insama snonkaku sya sifawi ma smanen kaku aya.”

 Ḇape, rofyor Toru ma swari, Hannah i, sufarkor Refoya, Toru ifrur fararwei nabore. Swari doḇe, ”Yamam ro mankundaya kankenem ḇyedi neḇefadwer kwar.” Kirine, kuker kakakyar Toru ikofen, ”Allah fyandun kaku ko oser-oser. Imewer komardi, ma imarisen ḇyuk ampun faro sasar koḇena rofyor kofasnai marandor ḇekaku ya. Imarisen ryower ma ifawi kaku roi kokofen ḇe snonkaku ḇese ḇaido roi snonkaku ḇese sifawi ḇa kuker ko. Fyoro werḇa, Yahwe nari ifrur samswen ma kandera nakam nakrenbur ko. Ḇape, kirine Yahwe ifnoḇek ko kuker nyan kokara ḇa na. Iswar ko ma ifnoḇek ko rofyor kosambraḇ ḇa.​—Mazmur 136:23.

Ro Toru farfyar ḇyenane, na kona payamyum rofyor kofawi Allah nari fasawdam ipyos kandera ma mkarui koḇena kam. Inja, kona fafisu ḇepyum ro fafisu iyama ma kankenem koḇena ro kirine kako nari nafo kuker payamyum ya. Kaku, ro dunya ḇenapnap ma ḇefo kandera ine, na wasmai payamyum snar Allah iswar ma fyandun Au.