Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Nari Allah Ifrur Kandera Nakam Namnai

Nari Allah Ifrur Kandera Nakam Namnai

”Sye Yahwe, isof fafisu risai yor fafnoḇek? Fafisu risai nari rwower aya? Isof fafisu risai yor fafnoḇek? Fafisu risai nari faspar inko bur ḇaḇeḇarḇor ya?” (Habakuk 1:2, 3) Wos nane ndrama ro Habakuk i, snon ḇefrur pyum ma Allah imarisen dirya. Wos ḇyenane nfasnaiḇair nya kakakyar kuf ḇa ke? Aroḇa! Allah ikofenḇair ḇe Habakuk i snar dap oras ya kwar fa ifrur kandera nakam namnai.​—Habakuk 2:2, 3.

Rofyor mankunko ḇaido kina koḇesya ono sisya sekandera, imbude ḇesesya soḇe Allah isaryar fa ifrur roi oso ḇaido ifnoḇek fasaw ko kada. Ḇape, Refo ḇyuk kakakyar ḇe ko snar ”[Yahwe] nari isusu asas ḇyedi ḇa, mboi snonkaku ono sisya skara rarirya, ḇape ikḇaḇ faro mko, snar imewer oso ryo, mboi insa snonkaku kam simbror ma skaḇer.”​—2 Petrus 3:9.

FAFISU RISAI NARI ALLAH IFRUR KANDERA NAKAM NAMNAI?

Fasawdam! Yesus ikofenḇair snar syos oso isya nari ḇemam aḇyair ḇefasnai ”papupes supswan ya”. (Matius 24:3-42) Yesus ḇardadi ḇyedine nejadi kwar ro fafisu koḇedine. Ine nfasnaiḇair fasawdam nari Allah ifrur kandera ro snonkaku sya kam namnai. *

Ḇape, rariso Allah ifrur ḇaḇekandera nakam namnai rai? Rofyor Yesus isya ro supswan, fyasnaiḇair Allah nya papoik fa ifrur snonkaku kandera sena namnai. Komam roi ḇeḇeso ḇefasnaiḇair roi inena.

Rim Ḇeba: Rofyor Yesus ma manfamyan ḇyesi sisya sayun ro Danosen Galilea, skandor monda wamdoḇer myun si ma kerokada wai skoḇeja imsar. Ḇape, Yesus fyasnaiḇair snar i kuker Kmari suna samambraḇ fa sufrur swan ya ibrin. (Kolose 1:15, 16) Yesus ikofen monda, ”Wamnai! Wa-brin!” Inja, ”Wam anya imnai beri ḇo danosen anya iḇrin dam.”​—Markus 4:35-39.

Dafduf: Snonkaku sya sifawi Yesus bisa ḇyuk pararei ḇe snonkaku ḇepraf ma ḇemanis sya. I kako ḇyuk pararei ḇe snonkaku mandai, ḇeduf pado, ma dafduf ḇesena. ”Ḇyuk pararei faro snonkaku ḇeduf [sya kam].”​Matius 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Basbiser: Kuker papoik ismai ro Kmari, Yesus ifrur roḇean nabor fa ḇyukifan snonkaku ḇebor sya. Fafisu ifarmyan ro supswan, Refo fyas rarwan risuru ḇyuk anan ḇe snonkaku syaran sya.​—Matius 14:14-21; 15:32-38.

Marmar: Yahwe nya papoik fa ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar kwar sya. Refo ikofenḇair snar fafisu iwara Yesus dakḇawes snonkaku ḇemar rikior. Oser ro ḇyawes anskoya imar ras rifiak kwar.​—Markus 5:35-42; Lukas 7:11-16; Yohanes 11:3-44.

^ par. 5 Infa wafawi naborwer kuker rasras ḇepupes, mam fasal ḇe 9 ro syap Rosai Refo Fyarkor Ḇeko? ḇefrurya iso Saksi-Saksi Yahwe ma naisya kako fa wun ro www.jw.org/bhw.