Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

”Moḇsa Manseren Ryoro ya?”

”Moḇsa Manseren Ryoro ya?”

”YAFUKEN KER: MOḆSA MANSEREN RYORO YA?”​—Paus Benediktus XVI, rofyor ryama ḇe moḇ randak ḇe kamp konsentrasi ro Auschwitz, Polandia.

FYOR RIM ḆEBA RYAMA, FAFISU OSO AUSYA WAFUKEN, MOḆSA MANSEREN RYORO YA?’ ḆAIDO MANKUNDAW FAFISU OSO ROI OSO NKUR AU ḆO WAFUKEN ALLAH IMA MYAM MA FYANDUN AU KE ROḆA?

Imbude roi ḇaḇir na namnis kuker Sheila, ḇebarek ro Amerika Serikat. Sheila kuker kina ḇyesya skomyaren kaku ro ḇaḇeari ya. Doḇe, ”Fyor yabaḇa kaker, yamarisen kaku fa yafanam ḇe Allah snar iso ḇefrur konya. Ḇape, yaḇaḇir yafanam kuker Allah I ḇa. Yakyar kaku myam aya, ḇape yakara mboi myam aya ro moḇ ḇeḇinkwan monda. Yakara Allah ima dayin aya ḇa, mboi yakyar mankun ḇa iswar aya ke roḇa.” Rosai ḇefnai fa Sheila ḇyaḇir rarirya? Doḇe, ”Kina ayedi nkosmai ker susa nabore ḇape rya Allah ifnoḇek nko ḇa.”

Raris Sheila i, Au kako na wakyar Allah Ḇepoik Syadi isya. Ḇape, imbude wakmom ḇo wafuken Allah fyandun kaku Au ke roḇa. Ayub, snon ḇefrur pyum oso, ikyar faro papoik ma fawawinanem Allah Ḇyedi. Ḇape, randak ya ḇyeḇirḇar rarirya kako. (Ayub 2:3; 9:4) Ayub ismai susa nabore, ma ndrama nkur warwarek ker i. Inja, ifuken ḇe Allah I, ”Rosai ḇefnai fa wasawen mka Bedi ma mam aya ḇe mbroḇ Bedi?”​—Ayub 13:24.

Rosai Refo ikofen na? Fyor rim ḇeba nkur ko ido, na koḇuk sasarya ḇe Allah I ke? Roi oso isya ḇefasnaibos Allah ima fyandun snonkaku syakam, ma oser-oser kako ke? Mankundaw ido, rariso? Wakyar kaku Allah ima myam Au, iswar Au, ifawi pyum kandera Bena ma ifnoḇek Au fyor wasmai samswen na ke?

Ro artikel ḇeuser ya, nari kawos rosai na kofarkor ro ḇraur ḇramin Allah Ḇyedi. (Roma 1:20) Ramnai, nari kosewar fa kofawi ro Refo kuker Allah saswar Ḇyena. Fyor wamambir kaku Allah I roro ḇraur ḇramin Ḇyena ma Wos Ḇesren Ḇyeja, nari wakyar kaku snar Allah ’fyaduru ko’.​—1 Yohanes 2:3; 1 Petrus 5:7.