Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rofyor Swambri Dun Oso Ḇese

Rofyor Swambri Dun Oso Ḇese

”Rofyor swa yedi doḇe imbe ibur aya faro bin ḇese, rya yaḇe yamar monda. Yakain yawasen kaḇer roi yafrur faro i nakam nanya, yakara roi ifrur nane napyum ḇaḇeri.”​—Maria, ḇeraker Spanyol.

”Rofyor swa yedi ibur aya ḇeri, rya baken ayena oso imar. Roi numander na, ras ḇarpon nuḇena, ma aw nuḇena kam namyumek. Ro rasras na, yaḇesewar fa yaḇefnder roi nane, mboi yapok ḇa.”​—Bill, ḇeraker Spanyol.

SNONKAKU oso na sneri ikar kaku rofyor swari ibur i faro oso ḇese. Kakuḇae, ḇeḇeso sya sḇuk maf ma sḇeoser kaḇer kuker siswasi kukro sfafko kwar. * Mboi, sia sesanekar kaker. Inja na farḇakḇuk sena nako pdef ke roḇa? Moḇsa smam samswen anna rai?

MNUK RO REFO ḆEFNOḆEK AU

Sibor sesanekar, mboi sismai sneprei ro Wos Refo ya. Sikyar kaku Manseren Allah myam mkarui kankanes sena ma iswar si.​—Maleakhi 2:13-16.

”Rofyor makakwarek irup aya, buk sneprei aya ma wafrur fa yaknon.”​Mazmur 94:19.

Bill doḇe, ”Fafisu yawasya mnuk ani, yamam rya Yahwe imyaren asuser aya fa yaknon, raris kma ḇena sawarwar.”

”Snonkaku ḇerir Au ḇa na wakrir i ḇa.”​Mazmur 18:25.

Carmen i kako swari ibur i kawan kwar. Ikofen ḇo doḇe, ”Swa yedi ibur aya kwar, mboi yakyar Yahwe ibur aya ḇa. Na ifrur fa yafafko ḇaḇeri.”

”Iḇye mkoraryof rosairya wer kako, mboi mkofasna roi ḇeḇor kam marisen mkoḇena faro Allah ro nadi ma fararyor . . . Saswar-ḇaḇye ro Allah, ḇesyadi ro kakara, nari nfaduru sne ma kakara mkoḇena.”​Filipi 4:6, 7.

Sasha doḇe, ”Yawasya ker mnuk nane. Yaḇenadi faswef insama Manseren Allah ḇyuk kananon ḇe aya.”

Snonkaku sap ro ḇoiyasne kam, skara rya siḇe simar monda. Mboi, sikyar faro Yahwe I ma sisambraḇ kukro siwasya Wos Refo ya. Bill ikofen radine, ”Kakyar ayena nafrur fa yasambraḇ fafisu roi nakam rya namyumek kwar. Rya yambran ’ro wandow ḇepampan kaku’, mboi yakyar Manseren Allah isya ryous aya.”​—Mazmur 23:4.

^ par. 4 Imbe wafawi na buk maf ke roḇa, mam ro syap Sedarlah! 22 April 1999, ”Bila Teman Hidup Berselingkuh.”