Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rofyor Snonkaku Waswar ya Imar

Rofyor Snonkaku Waswar ya Imar

”Fafisu eba yedi imar anya, rya yapok ḇa kaku. Imar ro paik riḇeso naiwara kwar ḇesyaḇo rofyor yaswarepen i wer, yakain yakanes. Roi nane rya sḇuk inoi fa siwankir sanerine. Fafisu ono, yamsore. Rosai eḇedari eba yedi imarbur ayandi? Yaḇuk sasar ḇe mankundaya kukro yana swaf fa yarama yamamfar i ḇa rawo imar.”​—Vanessa, ḇeraker Australia.

ROFYOR snonkaku waswar ya imar ido, na waḇoryae kaku. Imbude wafafardun, ḇaḇir waḇero mankundaw, ma wapok ḇa kwar. Oso wer ido, imbude kwara na wasmai payamyum ro kenem ine kaker ke roḇa.

Koḇesaneso kawan nama nfasnai kona kakyar ḇesambraḇ ḇa ke? Roḇa. Roi nane nfasnaiḇair koswar kaku faro kina koḇedi ḇemar ani. Mboi, na moḇsa wasmai fafnoḇek insama besaneso wer ḇa?

ANUN INSAMA SWAMBRAḆ

Rofyor besaneso ker ido, ipyum fa waso anun nane:

BESANESO IMA SASAR RISYAḆA

Sia sesaneso mankenem, sia roḇa ma sia sesaneso kawane, sia wer kawan ḇa. Mboi, kokanes mande insape na koḇesaneso mankenem ḇa. Vanessa ḇeḇeyap ḇepon ani, ikofen ḇo doḇe, ”Yakanes kada insape yaḇesneso mankenem ḇa.” Sofía srar kasun ḇyedi eḇe bin ya imar kanandor. Fyawar ḇo doḇe, ”Yaḇesewar fa yaḇefnder roi ḇekur aya nane kurḇei yaduf syadi wer. Ima imnis ra sisawar ro par ḇeba ḇo sifrur na fa nasren. Sanerine iduf kaku, mboi imnis ra par ani, yakanes monda insama iprei.”

FAWAR ROSAI KWARA NA ḆE SNONKAKU ḆESESYA

Fafisu ono, wamewer ḇesesya sifnoḇek Au ḇo waḇe wemir monda. Mboi, waḇe kwamar na ro mankundaw  ido na besaneso syadi. Jared, umur ḇyeja taun samfur rifik, mboi kmari ryobur i. Fafisu ani fyawar ḇo doḇe, ”Yafar rosai yakara nane ḇe snonkaku ḇesesya. Imbude yafar roi yakara nane kam ḇa, mboi yaprei kukro yafar na ḇe snonkaku ḇesesya kwar.” Janice, ḇeḇeyap ḇepon ani, ikofenḇair payamyum ḇese ro roi ine. Ikofen ḇo doḇe, ”Kofar rosai kokara na ḇe snonkaku ḇesesya ido, nafrur fa koprei. Yafawi sia siswar aya, inja yakara yaḇero mankundaya ḇa.”

PAMPUM AWER FAFNOḆEK

Dokter oso doḇe, ”Snonkaku besneso nari ḇyesneso kawan ḇa ma ḇyefnder roi ḇekur i na rofyor fyawar rosai ḇyaḇir na faro snonkaku ḇesesya ro randak kada.” Wafandun fafnoḇek ido wakofenḇair na ḇe bati Besi; imbude na simarisen sifnoḇek Au mboi siḇor rosai imbe sifruri.​—Amsal 17:17.

FANAM FARO MANSEREN ALLAH

Tina dakfar ḇo doḇe, ”Swa yedi imar snar iduf kanker, inja samswen ayena jadi fa yafar na ḇe i wer ḇa kwar. Rarirya, yakofenḇair nakam ḇe Manseren Allah monda! Yakḇok ro arwo prim, yaḇenadi yor Sinan ifnoḇek aya fa yasambraḇ insama yafrur fararur ro rasras na ro mankundaya. Sinan ifnoḇek aya isyadi ro rosai yor faro I na.” Tarsha i wer, snari ryobur i fafisu umur ḇyeja taun ri 22. Fyawar radine, ”Yasmai sneprei kukro yawasya Wos Refo ro ras nakam. Roi nabor ḇeḇuk samambraḇ naisya ro Refo fa yakarauser na.”

WAWASEN MURAḆE FAFISU KAḆAKḆOK YA

Tina fyawar wer ḇo doḇe, ”Ayama yafawi kaḇakḇok ya isi, mboi nane nbuk sneprei ḇe aya ḇa kukro yafandun kaker swa yedi, ma roma rikyor ayeskoya sakfandun kma sedi. Mboi, taun rifyak ḇyenande kwar mura insape yakyar faro kaḇakḇok ya. Ima imnis ra kabrai sisawen fa sḇukipaw aya insama yamsawer ḇa. Yakain yawasen fafisu nari yasrow kaḇer i wer. Inja, nane nafrur fa yaknon ma yamarisen!”

Roi nane nkur Au kako ido imbude nari waknon ḇeri ḇa. Mboi, Vanessa fawar ḇyena nbuk farkarkor ḇe Au. Fyawar ḇo doḇe, ”Imbude kwara na wapok fa waprei wer ḇa. Mboi, fawas mura insape nari waprei kaḇer.”

Imbude kwain wamander kaker faro snonkaku waswar ḇemar kwar ani. Mboi, Manseren Allah nari ifnoḇek Au fa nwa bati ḇeswar Au ma nwa payamyum ro kenem Bedi. Fyoro wer ḇa Manseren Allah nari ḇyawes kaḇer snonkaku ḇemar kwar sya. Imarisen fa wasrow kaḇer kuker snonkaku waswar ani. Rarirya, ro fafisu ani nari besaneso wer ḇa isof fyoro-fyoro!